همایش کشوری کشاورزی ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین , 2013-02-28

عنوان : ( نقش مدیریت منابع ومدیریت مصرف آب در توسعه سطح زیر کشت ( نمونه موردی شهرستان سرایان) )

نویسندگان: معصومه سلیمانی , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کمبود آب یکی از چالشهای مهم جامعه بشری محسوب می شودکه می توان آن را ناشی از ،انفجار جمعیت، بالارفتن استاندارد زندگی، تغییرات آب و هوایی و مدیریت نادرست منابع آب دانست. راهکاری که می توان به واسطه آن مشکل، کمبود آب را کاهش داد ،مدیریت صحیح آب است .نیاز به مدیریت درست آب در بخش کشاورزی ضرورت بیشتری دارد چون بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب در سطح جهان است . میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در ایران بیش از متوسط جهانی است و این لزوم توجه به مدیریت صحیح آب در این بخش را بیشتر نشان می دهد.اقدامات متعددی در کشور جهت مدیریت منابع آب و همچنین مدیریت مصرف آن در بخش کشاورزی انجام شده است ،در ناحیه مورد مطالعه یعنی شهرستان سرایان نیز فعالیتهایی در زمینه مدیریت آب در بخش کشاورزی،صورت پذیرفته است . نتایج بررسی ها نشان می دهد ،علی رغم کاهش مجموع دبی منابع در برخی سکونتگاههای روستایی ،سطح زیر کشت افزایش یافته است . دلیلی که می تواندافزایش سطح زیر کشت، علی رغم کاهش دبی را توجیه نماید ،مدیریت آب است.همچنین بین اقدامات مدیریتی و توسعه سطح زیر کشت مقایسه صورت گرفته و نشان می دهد، بین مدیریت آب و توسعه سطح زیر کشت رابطه معنا دار و مطلوبی وجود دارد.بنا بر این مدیریت آب توانسته است نقش موثری درتوسعه کشاورزی این ناحیه ایفا نماید .لیکن به نظر می رسد ،با توجه به افت شدید سطح آب زیر زمینی در ناحیه، پایداری توسعه کشاورزی ،منوط به مطالعات جامع تر و اقدامات وسیع تر و هدفمند تری در زمینه مدیریت آب و توجه به پایداری منابع آب است.

کلمات کلیدی

مدیرت منابع آب – مدیریت مصرف آب – توسعه سطح زیر کشت – شهرستان سرایان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033595,
author = {سلیمانی, معصومه and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {نقش مدیریت منابع ومدیریت مصرف آب در توسعه سطح زیر کشت ( نمونه موردی شهرستان سرایان)},
booktitle = {همایش کشوری کشاورزی ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین},
year = {2013},
location = {قم, ايران},
keywords = {مدیرت منابع آب – مدیریت مصرف آب – توسعه سطح زیر کشت – شهرستان سرایان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مدیریت منابع ومدیریت مصرف آب در توسعه سطح زیر کشت ( نمونه موردی شهرستان سرایان)
%A سلیمانی, معصومه
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J همایش کشوری کشاورزی ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین
%D 2013

[Download]