همایش کشوری کشاورزی ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین , 2013-02-28

عنوان : ( امکان سنجی گردشگری کشاورزی در استان خراسان جنوبی با استفاده از مدل تحلیلی سلسه مراتبی AHP )

نویسندگان: سیدمحمدرضا خطیبی , حمید فخیم زاده , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه گردشگری کشاورزی به عنوان محرکی برای اقتصاد ناموزون بخش کشاورزی و گرایشی به ریشه های احساسی و نوستالژیک شهروندانِ دنیای مدرن و به سبب عواملی همچون بازدید یا مشارکت در فعالیت های مزرعه، خرید مستقیم محصولات، گذراندن یک شب در مزرعه، کنجکاوی وآموختن درمورد مزرعه ومحصولات کشاورزی توانسته است جامعۀ هدف گسترده ای ایجاد کند. استان خراسان جنوبی با پتانسیل های کشاورزی فراوان در محصولاتی مانند زرشک، انار و به خصوص زعفران و قابلیت های انواع گردشگری مانند گردشگری طبیعت، نجوم، ژئوتوریسم و صحرا نوردی می تواند تبلور فضایی خاصی در زمینۀ گردشگری کشاورزی را رقم بزند. هدف پژوهش حاضر شناسایی قابلیت ها و توانمندی های گردشگری استان خراسان جنوبی در راستای اولویت بندی پهنه های واجد پتانسیل جذب گردشگر به منظور ارتقای گردشگری کشاورزی است. به این منظور پس از شناخت معیارها وزیرمعیارهای گردشگری کشاورزی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در نرم افزارSUPER DECISION ، مدل گردشگری کشاورزی خراسان جنوبی تبیین و با ورود داده های کمی و کیفی مورد نیاز، شهرستان های استان در چهار پهنه براساس اولویت های گردشگری کشاورزی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شهرستان های بیرجند و قائنات از توانمندی بالاتری در جذب گردشگر کشاورزی برخوردار هستند و اگر امکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران به نحوی مطلوبی تامین شود، در آیندۀ نزدیک گردشگران زیادی جذب منطقه شده و به رشد و توسعه استان خراسان جنوبی منجر خواهد شد.

کلمات کلیدی

, استان خراسان جنوبی , روش تحلیل سلسله مراتبی AHP, گردشگری کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033596,
author = {سیدمحمدرضا خطیبی and حمید فخیم زاده and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {امکان سنجی گردشگری کشاورزی در استان خراسان جنوبی با استفاده از مدل تحلیلی سلسه مراتبی AHP},
booktitle = {همایش کشوری کشاورزی ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین},
year = {2013},
location = {قم, ايران},
keywords = {استان خراسان جنوبی ، روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، گردشگری کشاورزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان سنجی گردشگری کشاورزی در استان خراسان جنوبی با استفاده از مدل تحلیلی سلسه مراتبی AHP
%A سیدمحمدرضا خطیبی
%A حمید فخیم زاده
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J همایش کشوری کشاورزی ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین
%D 2013

[Download]