چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( بررسی نقش مدیریت علفهای هرز بر کارایی مصرف نور چغندرقند و چند گونه علف هرز )

نویسندگان: آسیه سیاهمرگویی , سرور خرم دل , لیلا علیمرادی , الهام عزیزی , مریم جهانی کندری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی تاثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علف های هرز بر کارایی مصرف نور چغندرقند ازمایشی طی سال های 87-1385 طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش کارایی مصرف نور 1.21 گرم بر مگاژول برآورد نمود. اما در تیمار شاهد (آلوده به علف هرز) این عدد به 30.33 کاهش یافت. کارایی مصرف نور سوروف، تاج خروس و تاجریزی به ترتیب 0.73، 0.28 و 0.39 گرم بر مگاژول بدست آمد. که این اعداد درتیمار شاهد به 1.80، 0.70 و 0.17 گرم بر مگاژول تغییر نمود. بیشترین و کمترین کارایی مصرف نور چغندرقند در تیمار وجین و شاهد به ترتیب با 2.00 و 0.33 گرم بر مگاژول بدست آمد.

کلمات کلیدی

, علف هرز, چغندرقند, کارایی مصرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033613,
author = {آسیه سیاهمرگویی and خرم دل, سرور and لیلا علیمرادی and عزیزی, الهام and جهانی کندری, مریم},
title = {بررسی نقش مدیریت علفهای هرز بر کارایی مصرف نور چغندرقند و چند گونه علف هرز},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {علف هرز، چغندرقند، کارایی مصرف نور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش مدیریت علفهای هرز بر کارایی مصرف نور چغندرقند و چند گونه علف هرز
%A آسیه سیاهمرگویی
%A خرم دل, سرور
%A لیلا علیمرادی
%A عزیزی, الهام
%A جهانی کندری, مریم
%J چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2012

[Download]