رخساره های رسوبی, دوره (5), شماره (2), سال (2012-12) , صفحات (119-134)

عنوان : ( پالئواکولوژی سازند آب تلخ در برش پادها واقع در شرق حوضه کپه داغ،بر اساس روزن داران پلانکتونیک و بنتیک )

نویسندگان: مرتضی احمدی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آب تلخ یکی از واحدهای کرتاسه پسین مربوط به حوضه رسوبی کپهداغ (شمال شرق ایران) است. این مطالعه به بررسی سازند مذکور در شرق حوضه در روستای پادها میپردازد. این سازند دارای 991 متر ضخامت بوده و سنگ شناسی آن متشکل از شیل و مارن خاکستری تا خاکستری متمایل به آبی است. مرز زیرین آن با سازند آبدراز به صورت تدریجی و همشیب و مرز بالایی آن با سازند نیزار ناپیوسته است . در این پژوهش برای تعیین پالئواکولوژی (شامل عمق، اکسیژن و مواد غذایی) برش مورد مطالعه از روزن داران پلانکتونیک و بنتونیک استفاده شد. برای بررسی تغییرات سطح دریا (1990) Van der Zwaan et al. و تعیین عمق این برش از روزن داران بنتونیک شاخص عمق، نسبت روزن داران پلانکتونیک به بنتونیک و معادله استفاده شد. بر این اساس بخش ابتدایی و میانی این سازند نشان دهنده عمق باتیال بالایی و بخش انتهایی آن معرف عمق نریتیک میباشد. همچنین عمق 170 تا 470 متر برای بخش ابتدایی تا میانی و محدوده عمقی از 170 تا 40 متر برای بخش انتهایی برش پیشنهاد گردیده است. در این تحقیق سازند مورد و روزن داران پلانکتونیک دو ردیفی به دو بخش تقسیم شده است. بخش پایینی که در (EP/IN) نظر بر اساس مورفوتایپ بنتونیک اپیفونا به اینفونا فراوان و روزن داران دو ردیفی کاهش یافته، نشان دهنده شرایط محیطی اکسیژن بالا و مواد غذایی کم بوده و بخش (EP/IN) آن نسبت مورفوتایپ کاهش یافته است، نشان دهنده کاهش مقدار اکسیژن و افزایش مواد (EP/IN) بالایی که روزن داران دو ردیفی آن افزایش و نسبت مورفوتایپهای غذایی میباشد.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, سازند آب تلخ, پادها, روزن دار پلانکتونیک و بنتونیک, بایوزون, سانتونین پسین ماستریشتین پیشین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033675,
author = {احمدی, مرتضی and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {پالئواکولوژی سازند آب تلخ در برش پادها واقع در شرق حوضه کپه داغ،بر اساس روزن داران پلانکتونیک و بنتیک},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-787X},
pages = {119--134},
numpages = {15},
keywords = {کپه داغ، سازند آب تلخ، پادها، روزن دار پلانکتونیک و بنتونیک، بایوزون، سانتونین پسین ماستریشتین پیشین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پالئواکولوژی سازند آب تلخ در برش پادها واقع در شرق حوضه کپه داغ،بر اساس روزن داران پلانکتونیک و بنتیک
%A احمدی, مرتضی
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2012

[Download]