همایش ملی ثروت ملی ، توسعه پایدار , 2012-12-12

عنوان : ( ساخت تجهیزات مولد انرژی به منظور حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز کشور )

نویسندگان: مهین دخت کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیاز به انرژی همواره از مسائلی است که پیش روی برنامه ریزان قرار دارد. برخی منابع انرژی تجدید ناپذیر اما برخی تجدید پذیر هستند و می توان با مدیریت صحیح به گسترش آنها اقدام کرد. هدف این مقاله بررسی توان ساخت تجهیزات مولد انرژی در کشور است تا بوسیله آن بتوان از انرژی های جایگزین جهت توسعه اقتصادی و حفظ ذخایر نفت و گاز بری نسل آینده استفاده کرد. تحقیق حاضر به بررسی 1- توان ساخت نیروگاه های آبی در کشور2- توان فنی در بخش احداث سدها و 3- توان ساخت نیروگاه های حرارتی می پردازد. نتیجه تحقیق نشان می دهد توان ایران ابتدا در زمینه نیروگاه های آبی و سپس نیروگاه های حرارتی بیشتر است.

کلمات کلیدی

, ساخت تجهیزات مولد انرژی, ساخت نیروگاه آبی, احداث سدها, ساخت نیروگاه حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033693,
author = {کاظمی, مهین دخت},
title = {ساخت تجهیزات مولد انرژی به منظور حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز کشور},
booktitle = {همایش ملی ثروت ملی ، توسعه پایدار},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ساخت تجهیزات مولد انرژی- ساخت نیروگاه آبی- احداث سدها- ساخت نیروگاه حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت تجهیزات مولد انرژی به منظور حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز کشور
%A کاظمی, مهین دخت
%J همایش ملی ثروت ملی ، توسعه پایدار
%D 2012

[Download]