سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-02-23

عنوان : ( تاثیر کانی سازی هیدروترمال بر هیدروژئوشیمی و شاخص کیفی منابع آب در منطقه چلپو - شمال کاشمر )

نویسندگان: معصومه طاهری , محمدحسین محمودی قرائی , احمد دادستان , جلیل مهرزاد سلاکجانی , زضا افشاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه ارزیابی هیدروژئوشیمیایی منابع آبی روستاهای چلپو و اکبرآباد انجام شده است. به منظور اندازه- گیری کاتیونها و آنیونهای اصلی ده نمونه آب از منابع آبی روستاهای چلپو و اکبرآباد شامل آب چشمه و رودخانه در آبان ماه 0931 برداشت شد. پارامترهایی مانند اسیدیته ) pH ) و دما (T) ، هدایت الکتریکی) EC ( در صحرا اندازهگیری گردید. با توجه به اینکه مقادیر پارامترها در اغلب نمونهها بالاتر از حد مجاز بود میزان متوسط وزن دار شاخص کیفی آب (AQWI) تعیین شد. مقادیر متوسط شاخص کیفی محاسبه شده برای نمونههای آب، نشانگر کیفیت پایین برای شرب میباشند. باتوجه به نمودار پایپر تیپ آب منطقه به طور کلی شامل انواع سدیم کربناته و سدیم سولفاته و سدیم کلروره بوده، و با توجه به نمودار سه تایی (Cl-HCO3-SO4) که نشانگر رخداد اختلاط در آبهای منطقه است، به احتمال بسیار زیاد کیفیت آب در ارتباط با کانیسازی سیستم هیدروترمال در محدودهی مورد مطالعه منطقه چلپو میباشد.

کلمات کلیدی

, هیدروژئوشیمی, شاخص کیفی آب, چلپو, اختلاط آبها, هیدروترمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033696,
author = {طاهری, معصومه and محمودی قرائی, محمدحسین and احمد دادستان and مهرزاد سلاکجانی, جلیل and زضا افشاری},
title = {تاثیر کانی سازی هیدروترمال بر هیدروژئوشیمی و شاخص کیفی منابع آب در منطقه چلپو - شمال کاشمر},
booktitle = {سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {هیدروژئوشیمی، شاخص کیفی آب، چلپو، اختلاط آبها، هیدروترمال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کانی سازی هیدروترمال بر هیدروژئوشیمی و شاخص کیفی منابع آب در منطقه چلپو - شمال کاشمر
%A طاهری, معصومه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A احمد دادستان
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%A زضا افشاری
%J سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]