مطالعات اوراسیای مرکزی, دوره (5), شماره (11), سال (2012-12) , صفحات (39-56)

عنوان : ( پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست‌خارجی (نمونه‌پژوهی: ترکیه و ایران) )

نویسندگان: محسن خلیلی , هادی صیادی , جهانگیر حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژنوم ژئوپلیتیک، نقشه ژنتیک جغرافیایی سیاست است و برخاسته از جغرافیا، که سیاست‌خارجی یک کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. ایران با دارابودن15کشور همسایه، یک منطقه ژئواستراتژیک، است. شناخت ژنوم ها و کدهای ژئوپلیتیک موجود در کشورهای همسایه، می تواند نقش مؤثری در اتخاذ سیاست‌خارجی همراستا با وزن ژئوپلیتیک ایران ایفا نماید. باتوجه به موقعیتِ ژئوپلیتیک ترکیه، مطالعه ژنوم‌های ژئوپلیتیک این کشور برای جهت‌شناسی سیاست‌خارجی ایران امری ضروری است. نگارندگان، با تحلیل درون‌مایه‌های ژئوپلیتیکِ ترکیه و ایران، کوشش نموده اند تا در قالبِ تقابل کد/ ژنوم های ترکیه و ایران پیامدهای این تقابل، و تأثیر آن بر سیاست‌خارجی دو کشور را تحلیل نمایند.

کلمات کلیدی

, ژنوم ژئوپلیتیک, کد ژئوپلیتیک, سیاست‌خارجی, ترکیه, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033698,
author = {خلیلی, محسن and صیادی, هادی and حیدری, جهانگیر},
title = {پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست‌خارجی (نمونه‌پژوهی: ترکیه و ایران)},
journal = {مطالعات اوراسیای مرکزی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {11},
month = {December},
issn = {2008-0867},
pages = {39--56},
numpages = {17},
keywords = {ژنوم ژئوپلیتیک، کد ژئوپلیتیک، سیاست‌خارجی، ترکیه، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست‌خارجی (نمونه‌پژوهی: ترکیه و ایران)
%A خلیلی, محسن
%A صیادی, هادی
%A حیدری, جهانگیر
%J مطالعات اوراسیای مرکزی
%@ 2008-0867
%D 2012

[Download]