تحقیقات نظام سلامت-حکیم, دوره (15), شماره (4), سال (2013-2) , صفحات (321-329)

عنوان : ( تأثیر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر ذهنی آن: دیدگاه مشتریان )

نویسندگان: منیره صالح نیا , مصطفی کاظمی , سمیه احمدزاد ه جزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: تصویر مطلوب در بازار، دارایی پر ارزشی برای سازما نها محسوب م یشود که به راحتی به دست نم یآید؛ اما متأسفانه خیلی راحت از دست م یرود. لذا مدیران سازما نها با استفاده از رویکردی مناسب م یبایست نسبت به بررسی و مدیریت تصویر سازمان خود در اذهان بازار، موجبات تحقق هر چه بهتر اهداف سازمان و رضایت ارباب رجوع را فراهم آورند. روش کار: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که جامعه آماری آن را بیماران بستری در بخ شهای مختلف دوازده بیمارستان وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و علوم پزشکی شهر اصفهان تشکیل م یدادند. در این پژوهش داد ههای مورد نیاز با مورد SPSS استفاده از دو پرسشنامه محیط فیزیکی و تصویر ذهنی سازمان گردآوری گردید و با استفاده از نر مافزار لیزرل و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تلفیق نتایج نهایی آزمو نهای تحلیل عاملی و رگرسیون خطی در قالب مدل نهایی پژوهش، در زمینه اثر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر آن در ذهن مشتریان ارایه گردید که حاکی از وجود روابط قوی و معنادار بین متغیرهای در نظرگرفته شده در پژوهش م یباشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش باید گفت که در زمینه ارتقای تصویر ذهنی بیمارستان در ذهن مراجع هکنندگان به آن، باید محیط فیزیکی (شامل ابعاد شرایط محیطی، فضای بیمارستان و مصنوعات و نمادهای به کار رفته در آن) مورد توجه قرار گیرد

کلمات کلیدی

, تصویر ذهنی, بیمارستان, مشتری, محیط فیزیکی, تحلیل عاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033702,
author = {منیره صالح نیا and کاظمی, مصطفی and سمیه احمدزاد ه جزی},
title = {تأثیر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر ذهنی آن: دیدگاه مشتریان},
journal = {تحقیقات نظام سلامت-حکیم},
year = {2013},
volume = {15},
number = {4},
month = {February},
issn = {1561-252x},
pages = {321--329},
numpages = {8},
keywords = {تصویر ذهنی، بیمارستان، مشتری، محیط فیزیکی، تحلیل عاملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر ذهنی آن: دیدگاه مشتریان
%A منیره صالح نیا
%A کاظمی, مصطفی
%A سمیه احمدزاد ه جزی
%J تحقیقات نظام سلامت-حکیم
%@ 1561-252x
%D 2013

[Download]