اقتصاد پولی، مالی, دوره (19), شماره (3), سال (2012-9) , صفحات (28-52)

عنوان : ( بررسی رابطه بین شاخص‌های نقدینگی نوین و مبتنی بر صورت جریان وجه نقد با سودآوری شرکت‌ها-معیارهای مالی و مبتنی بر بازار )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , امین رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی سودآوری شرکت‌ها در تصمیم‌گیری استفاده‎کنندگان اطلاعات مالی اهمیت به‌سزایی دارد. پژوهش حاضر ارتباط بین نسبت‌های نقدینگی نوین و نسبت‌های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد را با سودآوری ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) مورد بررسی قرار می‌دهد. نمونه آماری این پژوهش 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1380 الی 1388 است. شیوه آماری مورد استفاده داده‌های تابلویی است و برای آزمون هر یک از فرضیه‌ها سه مدل بر اساس متغیر‌های وابسته تخمین زده شده است. نتایج نشان می‌دهد بین نسبت‌های نقدینگی نوین و مبتنی بر جریان وجه نقد همبستگی وجود دارد ولی هر کدام دارای محتوای اطلاعاتی متفاوتی هستند و نمی‌توان این دو را جایگزین یکدیگر نمود و ارائه آن‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند نتایج بهتری داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که شاخص های نوین نقدینگی و نسبت‌های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد (به جز نسبت پوشش نقدی جاری) با تمامی معیار‌های ارزیابی سودآوری (معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) رابطه معناداری دارند و به خوبی می‌توانند تصویر مناسبی از سودآوری و بازده شرکت‌ها ارائه دهند.

کلمات کلیدی

, شاخص های نوین نقدینگی, شاخص فراگیر نقدینگی, شاخص دوره تبدیل وجه نقد, شاخص مانده نقدی خالص, نسبت‌های مبتنی بر جریان وجه نقد, سودآوری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033703,
author = {نصیرزاده, فرزانه and رستمی, امین},
title = {بررسی رابطه بین شاخص‌های نقدینگی نوین و مبتنی بر صورت جریان وجه نقد با سودآوری شرکت‌ها-معیارهای مالی و مبتنی بر بازار},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2012},
volume = {19},
number = {3},
month = {September},
issn = {2251-8452},
pages = {28--52},
numpages = {24},
keywords = {شاخص های نوین نقدینگی، شاخص فراگیر نقدینگی، شاخص دوره تبدیل وجه نقد، شاخص مانده نقدی خالص، نسبت‌های مبتنی بر جریان وجه نقد، سودآوری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین شاخص‌های نقدینگی نوین و مبتنی بر صورت جریان وجه نقد با سودآوری شرکت‌ها-معیارهای مالی و مبتنی بر بازار
%A نصیرزاده, فرزانه
%A رستمی, امین
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2012

[Download]