طب جانباز, دوره (5), شماره (17), سال (2012-10) , صفحات (27-35)

عنوان : ( نارسایی کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به PTSD ناشی از جنگ )

نویسندگان: فاطمه میردورقی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه حافظه کاری )کلامی- غیرکلامی( و بازداری (شناختی –رفتاری) در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه صورت گرفت. روش این پژوهش توصیفی و از نوع پس رویدادی می‌باشد. از بین کلیه جانبازان شهر مشهد با روش نمونه گیری در دسترس 44 نفر در قالب دو گروه مبتلا به PTSD و غیرPTSD انتخاب شدند و با استفاده از آزمون‌های فراخنای ارقام شنیداری و دیداری (مستقیم و معکوس)، استروپ و برو- نه- برو مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد دو گروه از لحاظ عملکرد کلی شان در آزمون‌های فراخنای ارقام شنیداری، فراخنای ارقام دیداری، استروپ و برو- نه- برو با یکدیگر تفاوت معناداری دارند. همچنین نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که از نظر تعداد اعداد مستقیم، اعداد معکوس و فراخنای شنیداری، تعداد اعداد مستقیم، اعداد معکوس و فراخنای دیداری، تعداد پاسخ‌های درست، پاسخ‌های غلط و پاسخ‌های نداده در آزمون استروپ، و میانگین زمان واکنش پاسخ‌های درست و تعداد خطا در آزمون برو- نه- برو بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. اما از لحاظ زمان واکنش کلمات همخوان، زمان واکنش کلمات ناهمخوان و نمره تداخل آزمون استروپ و میانگین زمان واکنش پاسخ خطا در آزمون برو- نه- برو بین گروه‌ها تفاوت معناداری وجود نداشت. از یافته‌های فوق چنین استنباط می‌شود که عملکرد ضعیف‌تر افراد مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه در آزمون های عصب روانشناختی بیانگر نقص آن‌ها در حافظه کاری کلامی و غیرکلامی، و بازداری شناختی و رفتاری می‌باشد. بنابراین مشکل در این کنش‌های اجرایی را می‌توان تبیینی برای علائم اختلال مذکور دانست.

کلمات کلیدی

, اختلال تنیدگی پس از سانحه, حافظه کاری (کلامی- غیرکلامی), بازداری (شناختی- رفتاری)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033705,
author = {میردورقی, فاطمه and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and مشهدی, علی},
title = {نارسایی کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به PTSD ناشی از جنگ},
journal = {طب جانباز},
year = {2012},
volume = {5},
number = {17},
month = {October},
issn = {2008-2622},
pages = {27--35},
numpages = {8},
keywords = {اختلال تنیدگی پس از سانحه، حافظه کاری (کلامی- غیرکلامی)، بازداری (شناختی- رفتاری)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نارسایی کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به PTSD ناشی از جنگ
%A میردورقی, فاطمه
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A مشهدی, علی
%J طب جانباز
%@ 2008-2622
%D 2012

[Download]