دومین همایش مدیریت کشاورزی , 2013-03-13

عنوان : ( اثر سطوح تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه مریم گلی و گاوزبان اروپایی )

نویسندگان: سرور خرم دل , جواد شباهنگ , آسیه سیاهمرگویی , علی مؤمن ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فراهمی آب در خاک عامل مهم محیطی است که کنترل کننده جوانه زنی بذر می باشد. بمنظور بررسی اثر پتانسیل های مختلف آب بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه گیاهان زراعی ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 اجرا شد. سطوح پتانسیل آب شامل صفر، 3-، 5- و 7- بار بود. برای اعمال پتانسیل آب از محلول پلی اتیلن گلایکول 6000 و برای ایجاد پتانسیل صفر از آب مقطر استفاده گردید. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر جوانه زنی نهایی، متوسط زمان جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر هر دو گونه دارویی گاوزبان و پنیرک معنی دار (01/0≥p) بود. اعمال تنش خشکی با کاهش جذب آب و اختلال در جوانه زنی، باعث کاهش خصوصیات جوانه زنی و افزایش متوسط زمان جوانه زنی هر دو گونه گردید. میزان کاهش سرعت جوانه زنی گاوزبان و پنیرک با افزایش پتانسیل آب از صفر تا 7- بار به ترتیب برابر 48 و 84 درصد بود. چنین بنظر می رسد که پنیرک گونه بسیار حساسی نسبت به تنش خشکی در مقایسه با گاوزبان می باشد.

کلمات کلیدی

, تنش غیرزیستی, شاخص بنیه, کمبود آب, گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033719,
author = {خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and آسیه سیاهمرگویی and مؤمن, علی},
title = {اثر سطوح تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه مریم گلی و گاوزبان اروپایی},
booktitle = {دومین همایش مدیریت کشاورزی},
year = {2013},
location = {جهرم, ايران},
keywords = {تنش غیرزیستی، شاخص بنیه، کمبود آب، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه مریم گلی و گاوزبان اروپایی
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A آسیه سیاهمرگویی
%A مؤمن, علی
%J دومین همایش مدیریت کشاورزی
%D 2013

[Download]