دومین همایش مدیریت کشاورزی , 2013-03-13

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات جوانه زنی دو گونه دارویی گاوزبان اروپایی و مریم گلی تحت تأثیر سطوح مختلف تنش شوری )

نویسندگان: سرور خرم دل , جواد شباهنگ , آسیه سیاهمرگویی , علی مؤمن ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دستیابی به استقرار مطلوب گیاهچه در مراحل اولیه رشد یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد و عملکرد مطلوب است، لذا سرعت جوانه زنی بالا و رشد اولیه مطلوب در خاک های شور اهمیت دارد. بمنظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) و مریم گلی (Salvia splendens L.)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 اجرا شد. سطوح شوری شامل صفر، 5، 10 و 15 دسی-زیمنس بر متر کلرید سدیم بود. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف شوری بر سرعت جوانه زنی، جوانه زنی نهایی، طول ریشه چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر هر دو گونه دارویی گاوزبان و مریم گلی معنی دار (01/0≥p) بود. با افزایش سطح شوری از صفر تا 15 دسی زیمنس بر متر سرعت جوانه زنی گاوزبان از 88 به 9 و مریم گلی از 76 به 1/0 1/روز کاهش یافت. میزان کاهش شاخص بنیه بذر با افزایش شوری برای مریم گلی بیشتر از گاوزبان بود. افزایش شوری با اختلال در فرآیندهای هیدرولیزی و واکنش های آنزیمی، باعث کاهش خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه هر دو گونه شد. همچنین با مقایسه تأثیر شوری بر خصوصیات جوانه زنی دو گونه مشخص شد که مریم گلی گونه بسیار حساسی نسبت به تنش شوری در مقایسه با گاوزبان می باشد.

کلمات کلیدی

, تنش غیرزیستی, شاخص بنیه بذر, گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033720,
author = {خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and آسیه سیاهمرگویی and مؤمن, علی},
title = {ارزیابی خصوصیات جوانه زنی دو گونه دارویی گاوزبان اروپایی و مریم گلی تحت تأثیر سطوح مختلف تنش شوری},
booktitle = {دومین همایش مدیریت کشاورزی},
year = {2013},
location = {جهرم, ايران},
keywords = {تنش غیرزیستی، شاخص بنیه بذر، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خصوصیات جوانه زنی دو گونه دارویی گاوزبان اروپایی و مریم گلی تحت تأثیر سطوح مختلف تنش شوری
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A آسیه سیاهمرگویی
%A مؤمن, علی
%J دومین همایش مدیریت کشاورزی
%D 2013

[Download]