دومین همایش مدیریت کشاورزی , 2013-03-13

عنوان : ( مقایسه شاخصهای کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata L.) تحت تأثیر سطوح مختلف کود دامی )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , علی مؤمن , مینا نورزاده نامقی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور مقایسه اثر سطوح مختلف کود دامی بر کارایی جذب، مصرف و بهره وری نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 91-1390 انجام گرفت. چهار سطح کود دامی از نوع گاوی شامل صفر، 5، 10 و 15 تن در هکتار به عنوان تیمار مدنظر قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اگرچه کارایی جذب نیتروژن، مصرف و بهره وری نیتروژن با افزایش کود کاهش یافت، اما بیشترین کارایی جذب نیتروژن اسفرزه با 8/9 گرم نیتروژن جذب شده به ازای گرم نیتروژن موجود در خاک برای تیمار 5 تن در هکتار کود دامی حاصل شد. بدین ترتیب، می توان استفاده از نهاده های آلی ارزان قیمت نظیر کود گاوی را برای بهبود رشد گیاهان دارویی مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, کود دامی, گیاه دارویی, اسفرزه, کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033723,
author = {اسدی, قربانعلی and مؤمن, علی and نورزاده نامقی, مینا and خرم دل, سرور},
title = {مقایسه شاخصهای کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata L.) تحت تأثیر سطوح مختلف کود دامی},
booktitle = {دومین همایش مدیریت کشاورزی},
year = {2013},
location = {جهرم, ايران},
keywords = {کود دامی، گیاه دارویی، اسفرزه، کشاورزی اکولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه شاخصهای کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata L.) تحت تأثیر سطوح مختلف کود دامی
%A اسدی, قربانعلی
%A مؤمن, علی
%A نورزاده نامقی, مینا
%A خرم دل, سرور
%J دومین همایش مدیریت کشاورزی
%D 2013

[Download]