سومین کنفرانس پیشرفتهای ابررسانایی , 2012-05-17

عنوان : ( مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ )

نویسندگان: ابراهیم رستم آبادی , شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات بس بلور ابررسانای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δبه روش استاندارد حالت جامد ساخته شدند. مقاومت الکتریکی به صورت تابعی از دما و غلظت آلایش اندازه گیری شده است. برای تحلیل داده های تجربی از مدل پدیده شناختی جفت پلارونی استفاده شد. مدل جفت پلارونی داده های تجربی مقاومت الکتریکی را تا نزدیکی دمای بحرانی به جز آلایشهای 0.20 و 0.30 بخوبی توصیف و پیشنهاد می کند که جایگزیدگی حاملها با آلایشهای 0.20>x یکی از دلایل اصلی از بین رفتن ابررسانایی دراین ترکیبات است.

کلمات کلیدی

, ابررسانای Nd1, xPrxBa2Cu3O7, δ؛ جایگزیدگی حاملها؛مدل جفت پلارونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033733,
author = {ابراهیم رستم آبادی and قربانی, شعبان رضا},
title = {مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ},
booktitle = {سومین کنفرانس پیشرفتهای ابررسانایی},
year = {2012},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {ابررسانای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ؛ جایگزیدگی حاملها؛مدل جفت پلارونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ
%A ابراهیم رستم آبادی
%A قربانی, شعبان رضا
%J سومین کنفرانس پیشرفتهای ابررسانایی
%D 2012

[Download]