نهمین سمینار بین المللی رودخانه , 2013-01-22

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب شهری بر غلظت تعادلی رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دوار )

نویسندگان: میلاد خواستاربروجنی , حسین صمدی بروجنی , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تا ت جَ ت خاصیت چسث ذٌگی رس تَات ریشدا ،ًِ ع اَهل فیشیک ضیویایی سیال ه جَة تغییز در رفتار ایی رسو تَات هیض دَ. در ایی پض صٍّ خض صَیات ت طًِی یٌ رس تَات در س سطح پساب تزای تصٌتزضی غلظوت رسو بَ هتفا تٍ، تا استفاد اس فل مَ د اٍر ه رَد ارسیاتی قزار گزفت. پز فٍیل سزعت ت سَیع توصٌ تزضوی در فلو مَ د اٍر توا ا ذًاس گُیزی ضذ. تًایج طًاى هید ذّ غلظت رس تَات هعلق تا گذضت سهاى کا صّ یافت ADV استفاد اس دستگا ایی کا صّ تا رسیذى ت یک هقذار یک اٌَخت اداه دارد. سًثت غلظت تعادلی ت غلظوت ا لٍیو 0 eq c c ( در یوک تصٌتزضی هعیی، تزای غلظت اّ سط حَ هختلف پساب، تقزیثا یکساى اسوت هطوخش ضوذ پسواب سوثة کا صّ غلظت تعادلی هیض دَ

کلمات کلیدی

, نرخ ته نشینی , رسوبات چسبنده, تنش برشی بستر , فلوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033737,
author = {خواستاربروجنی, میلاد and حسین صمدی بروجنی and اسماعیلی, کاظم and ضیائی, علی نقی},
title = {بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب شهری بر غلظت تعادلی رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دوار},
booktitle = {نهمین سمینار بین المللی رودخانه},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {نرخ ته نشینی -رسوبات چسبنده- تنش برشی بستر - فلوم دوار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب شهری بر غلظت تعادلی رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دوار
%A خواستاربروجنی, میلاد
%A حسین صمدی بروجنی
%A اسماعیلی, کاظم
%A ضیائی, علی نقی
%J نهمین سمینار بین المللی رودخانه
%D 2013

[Download]