مرتع, دوره (6), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (198-207)

عنوان : ( مقایسه تنوع گونه ای در زیراشکوب بوته های مرتعی، داخل مالچ سنگ و مالچ کاه )

نویسندگان: محمد فرزام , زهره اتشگاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی فعالیت های اصلاح مراتع از قبیل کشت گیاهان مرتعی در چاله های کپه کاری، ناگزیر باعث ایجاد آشفتگی لکه ای در پوشش گیاهی مراتع می شود که می تواند زمینه را برای ورود گیاهان جدید مهاجم فراهم کند. هدف از این تحقیق، بررسی اثر آشفتگی موضعی ناشی از عملیات اصلاح مرتع (کپه کاری) بر تنوع گونه ای گیاهی مرتع کرنخ، شهرستان گرمه، استان خراسان شمالی، بود. در پاییز 1387، یک گیاه گندمی چند ساله (Agropyron desertorum (Fisch.) Schultes) در زیراشکوب چهار نوع بوته مرتعی گون (Astragalus gossypinus Fisch.)، کلاه میرحسن (Acantholimon pterostegium Bunge.)، درمنه (Artemisia kopetdaghensis Krasch.) و جامه در (Salsola arbusculiformis Drob.) و درون مالچ کاه و مالچ سنگ به روش کپه کاری کشت شد. در بهار و تابستان 1390 (3 سال پس از اجرای از عملیات)، تنوع گونه ای در چاله های کپه کاری و در فضای باز مجاور بررسی شد. نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش سیستماتیک-تصادفی، در 180 کوادرات بر مبنای فراوانی افراد انجام شد. بر اساس نتایج، تنوع گونه ای شانون در چاله های زیراشکوب بوته ها نسبت به چاله های فضای باز (53/2 در برابر 35/2) بیشتر بود. مالچ کاه سبب حفظ تنوع گیاهی شد، اما مالچ سنگ باعث کاهش تنوع شد. نوع بوته در احیای تنوع زیراشکوب خود تعیین کننده بود، بنحوی که در زیراشکوب گیاه کلاه میرحسن، تنوع گونه ای سیمپسون در محل چاله بیشتر از شاهد (69/0در برابر60/0) اما در گیاه گون تنوع در محل چاله کمتر از شاهد بود. در مورد بوته های جامه در و درمنه تفاوت معناداری با شاهد مشاهده نشد. نتیجه گیری؛ استفاده از مالچ کاه و کاشت در زیراشکوب گیاهان بالشتکی می تواند سبب حفظ تنوع گونه ای در چاله های کپه کاری شود.

کلمات کلیدی

تنوع گونه ای چاله اصلاح مرتع کپه کاری گیاهان پرستار کرنخ خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033755,
author = {فرزام, محمد and اتشگاهی, زهره},
title = {مقایسه تنوع گونه ای در زیراشکوب بوته های مرتعی، داخل مالچ سنگ و مالچ کاه},
journal = {مرتع},
year = {2012},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-0891},
pages = {198--207},
numpages = {9},
keywords = {تنوع گونه ای چاله اصلاح مرتع کپه کاری گیاهان پرستار کرنخ خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تنوع گونه ای در زیراشکوب بوته های مرتعی، داخل مالچ سنگ و مالچ کاه
%A فرزام, محمد
%A اتشگاهی, زهره
%J مرتع
%@ 2008-0891
%D 2012

[Download]