مدیریت فردا, دوره (11), شماره (31), سال (2012-9) , صفحات (117-138)

عنوان : ( واکاوی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی های مدیران در سیستم بانکی (یک رویکرد کیفی) )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , وجیهه هوشیار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصری که سرعت تغییرات بسیار بالاست، برای نقش های در حال تغییر در سازمان ها، مهارت های جدید مورد نیاز می باشد. مدل های شایستگی، ابزاری را برای تعیین آنچه که در حال و آینده مورد نیاز است فراهم می کند. شایستگی ها منجر به بهره وری و کاهش هزینه سازمان ها می شوند. هدف تحقیق حاضر واکاوی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی مدیران و ارائه مدل شایستگی های مدیران در سیستم بانکی می باشد.در این تحقیق، شایستگی عبارتست از دانش، مهارت ها و توانایی ها و ویژگی های فردی که اکثر محققان آن ها را به عنوان شایستگی ها برشمرده اند و مورد نظر اکثر متخصصان منابع انسانی می باشد. جامعه آماری تحقیق، مدیران یکی از بانک های دولتی خراسان رضوی می باشند. بدین منظور مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران انجام شد. با استفاده از روش تحلیل محتوا، مصاحبه ها تحلیل و مدل شایستگی مدیران استخراج شد. مدل ارائه شده شامل سه سطح می باشد. سطح اول متشکل از چهار حوزه کلی می باشد که عبارتند از: حوزه فنی، حوزه محیطی، حوزه مدیریتی و حوزه فردی. سطح دوم شامل هشت بعد شایستگی می باشد: دانش عمومی، دانش تخصصی، بازاریابی، آگاهی از محیط، اداره کردن صحیح شعبه، مدیریت منابع انسانی، درون فردی و میان فردی. در نهایت، سطح سوم مدلاز چهل و دو مولفه تخصصی و عملیاتیشایستگی مدیران در سیستم بانکیتشکیل شده است.

کلمات کلیدی

, مدل شایستگی, ابعاد شایستگی, مولفه های شایستگی, مدیران بانک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033759,
author = {رحیم نیا , فریبرز and هوشیار, وجیهه},
title = {واکاوی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی های مدیران در سیستم بانکی (یک رویکرد کیفی)},
journal = {مدیریت فردا},
year = {2012},
volume = {11},
number = {31},
month = {September},
issn = {2228-6048},
pages = {117--138},
numpages = {21},
keywords = {مدل شایستگی، ابعاد شایستگی، مولفه های شایستگی، مدیران بانک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی های مدیران در سیستم بانکی (یک رویکرد کیفی)
%A رحیم نیا , فریبرز
%A هوشیار, وجیهه
%J مدیریت فردا
%@ 2228-6048
%D 2012

[Download]