علوم قرآن و حدیث, دوره (1), شماره (88), سال (2012-9) , صفحات (73-96)

عنوان : ( ساختار و گستره معارف قرآنی )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی , محمد سهیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرآن آخرین کتاب آسمانی است که هدایت بشر را تا پایان تاریخ به عهده دارد. تحول مستمر زندگی بشر و مطرح شدن نیازهای جدید، بهره‌گیری از این هدایت الهی را به ضرورتی همیشگی مبدل ساخته است. در خصوص چگونگی بهره‌گیری از هدایت قرآن برای نسل‌های پس از عصر نزول آن، در میان دانشمندان اسلامی اختلاف است. عده‌ای بر این باورند که الفاظ قرآن معانی ثابت و متعینی دارند و به هیچ روی نمی‌توان معانی الفاظ قرآن را گسترش داد و عده‌ای بر این باورند این کار شدنی است. این مقاله با بهره‌گیری از ساختارگرایی به عنوان رویکرد تحلیل متن و با ارایه راه‌کارهایی از قبیل: گسترش معانی (با تکیه بر کنایه، استعاره، مجاز، تعریض و امثال آن)، تقطیع و ایجاد معانی جدید، رمزگذاری ظاهر و باطن، طرح سطوح ساختارگرایانۀ معنا، گفتمان هرمنوتیکی با متن، طرح الگوی جامع و سایر موارد مشابه، گسترش معارف قرآنی را امری ممکن و معقول دانسته و با استفاده از روایات و نظرات مفسران، آن را تأیید نموده است. مشروح راه‌کارها و مستندات آن‌ها را باید در مقاله جست و جو کرد

کلمات کلیدی

, ساختار‌گرایی, ظاهر و باطن قرآن, هرمنوتیک, روایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033763,
author = {مرتضوی, سیدمحمد and سهیلی, محمد},
title = {ساختار و گستره معارف قرآنی},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2012},
volume = {1},
number = {88},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {73--96},
numpages = {23},
keywords = {ساختار‌گرایی، ظاهر و باطن قرآن، هرمنوتیک، روایت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساختار و گستره معارف قرآنی
%A مرتضوی, سیدمحمد
%A سهیلی, محمد
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2012

[Download]