ماشین های کشاورزی, دوره (2), شماره (2), سال (2012-12) , صفحات (84-95)

عنوان : ( بهینه سازی و تحلیل یک اهرم بندی λ- شکل خط مستقیم برای طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه )

نویسندگان: سید ایمان ساعدی , محمدحسین اق خانی , عبدالعلی فرزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گاوآهن بشقابی یکی از ادوات مهم خاکورزی اولیه می باشد که بکارگیری نوع دوطرفه آن بخاطر امکان انجام شخم با الگوی پیوسته موجب صرفه جویی در وقت و هزینه و افزایش بازده فرایندهای زراعی بعدی می گردد. در این مقاله یک اهرم بندی چهار میله ای λ شکل خط مستقیم (مکانیزم دانیل) برای تبدیل گاوآهن بشقابی یکطرفه به دوطرفه استفاده گردید. در این تبدیل، طراحی مکانیزم جابجایی شاسی حامل بشقاب ها و نیز چرخ شیار عقبی در راستای افق به میزان مناسب و تثبیت حرکت گاوآهن به هنگام کار در خاک در کنار ایجاد قابلیت های جدیدی مثل مکانیزم تغییر زاویه تمایل طولی بشقاب ها و وضعیت ترابری لحاظ گردیده است. مقادیر مناسب جابجایی شاسی حامل بشقاب ها با تحلیل ابعادی مکانیزم دانیل و بدست آوردن یک رابطه ریاضی صورت پذیرفت. برای تأمین حرکت مناسب چرخ شیار عقبی یک رابط به اهرم بندی موجود اضافه گردید. مکانیزم پنج رابطی حاصل سپس از لحاظ حرکتی و نیرویی تحلیل شد و نمودارهایی برای تحلیل های مذکور ترسیم گردید. گاوآهن جدید به سبب طراحی ساده و دارا بودن حداقل قطعات مکانیکی کمکی خصوصیات شاخصی مثل کاربری آسان، هزینه ساخت پایین، حداقل نیاز به سرویس و نگهداری و امکان اجرا بر روی گاوآهن های بشقابی یک طرفه موجود را خواهد داشت که این مزایا می تواند سبب افزایش اقبال کشاورزان در استفاده از گاوآهن دوطرفه گردد. در این مقاله مدل سازی و تحلیل مکانیزم به کمک نرم افزار CATIA صورت پذیرفته است.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی مکانیزم, تحلیل حرکتی; تحلیل نیرویی; گاوآهن بشقابی دوطرفه; مکانیزم دانیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033772,
author = {سید ایمان ساعدی and اق خانی, محمدحسین and فرزاد, عبدالعلی},
title = {بهینه سازی و تحلیل یک اهرم بندی λ- شکل خط مستقیم برای طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {2228-6829},
pages = {84--95},
numpages = {11},
keywords = {بهینه سازی مکانیزم، تحلیل حرکتی; تحلیل نیرویی; گاوآهن بشقابی دوطرفه; مکانیزم دانیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی و تحلیل یک اهرم بندی λ- شکل خط مستقیم برای طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه
%A سید ایمان ساعدی
%A اق خانی, محمدحسین
%A فرزاد, عبدالعلی
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2012

[Download]