تحلیل روندهای جمعیتی کشور , 2011-12-20

عنوان : ( تحلیلی بر وضعیت مرگ و میر در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از متغیرهای مهم جمعیتی ،مرگ و میر بویژه بر حسب سنین مختلف و تباینات آن در فضای جغرافیایی است که بر اساس آن امکان محاسبه امید به زندگی و میزان مرگ و میر اطفال به عنوان دو شاخص توسعه انسانی میسر می شود.در این مقاله شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس آمار متوفیات سال 1385 از نظر مرگ ومیر عمومی،مرگ و میر ویژه سنی،امید به زندگی و مرگ و میر استاندارد مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.نتایج نشان می دهد شدت ضریب اختلاف مرگ و میر عمومی(183/.)بین شهرستان ها به طور عمده تابع نسبت های بسیار متفاوت پیران آنهاست.برخلاف انتظار و نیز فرضیه تحقیق،رابطه بین مرگ ومیر اطفال با فقر،تراکم در اتاق و مهاجرت به صورت معکوس معنادار شد و از سوی دیگر امید به زندگی با متغیرهای مستقل تحقیق رابطه معناداری نداشته است.همچنین بر اساس مرگ و میر استاندارد،در شهرستان های مشهد،قوچان،سبزوار و درگز مرگ و میر ثبت شده 4 تا 12 درصد بیشتر از متوسط استانی است.می توان گفت که مناطق مرزی در سنین 65 به بالا از مرگ ومیر شدیدی رنج می برند،به همین دلیل نسبت پیری در آنها کمتر و با داشتن باروری بیشتر و در نتیجه جمعیت جوان تر،در حال حاضر میزان های مرگ و میر پایینی دارند.پیش بینی می شود با انتقال جمعیت بیشتری به سنین بالا،در صورت عدم توجه کافی به این مناطق در آینده شاهد مرگ و میر شدیدی در انها خواهیم بود.

کلمات کلیدی

, مرگ ومیرعمومی, مرگ و میر استاندارد, امید به زندگی, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033773,
author = {شایان, حمید},
title = {تحلیلی بر وضعیت مرگ و میر در استان خراسان رضوی},
booktitle = {تحلیل روندهای جمعیتی کشور},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مرگ ومیرعمومی،مرگ و میر استاندارد،امید به زندگی،استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی بر وضعیت مرگ و میر در استان خراسان رضوی
%A شایان, حمید
%J تحلیل روندهای جمعیتی کشور
%D 2011

[Download]