مهندسی برق مدرس- Modares Journal of Electrical Engineering, دوره (11), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (27-42)

عنوان : ( الگوریتم حفاظتی جهت شناسایی نوسان توان در رله‌های دیستانس به کمک طبقه‌بند مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان )

نویسندگان: محمّد فرشاد , سیدمجتبی روحانی , جواد ساده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سیستم قدرت معمولاً رله‌های دیستانس به عنوان حفاظت اصلی خطوط انتقال ولتاژ بالا به کار گرفته می‌شوند و عملکرد صحیح آنها به لحاظ سلامت اجزا و پایداری سیستم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نوسان توان یکی از پدیده‌هایی است که می‌تواند باعث عملکرد اشتباه و نابجای رله‌های دیستانس معمولی گردد و در حالی که خطایی در سیستم وجود ندارد، تداوم انتقال انرژی الکتریکی را به مخاطره بیاندازد. در این مقاله، روشی مبتنی بر طبقه‌بند و بر اساس ماشین‌ بردار پشتیبان (SVM) جهت شناسایی نوسان توان از خطای اتصال کوتاه در رله‌های دیستانس دیجیتالی ارائه گردیده است. سپس از طریق شبیه‌سازی یک سیستم قدرت نمونه و پردازش سیگنال‌های ولتاژ و جریان، تعدادی الگو برای یادگیری و تست طبقه‌بند SVM تولید شده و از این طریق عملکرد روش پیشنهادی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است. همچنین به کمک الگوهای تست و یادگیری تولیده شده، ساختار مناسبی برای طبقه‌بند مورد نظر انتخاب شده است. مجموعه الگوهای یادگیری و تست، ترکیبی از حالت‌های مختلف نوسان توان و انواع خطاهای متقارن و نامتقارن را شامل می‌شود. نتایج آزمایش‌های انجام شده بیانگر کارآمدی الگوریتم حفاظتی پیشنهادی می‌باشند.

کلمات کلیدی

, خطوط انتقال, حفاظت دیستانس, نوسان توان, خطای اتصال کوتاه, ماشین بردار پشتیبان (SVM )
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033784,
author = {فرشاد, محمّد and روحانی, سیدمجتبی and ساده, جواد},
title = {الگوریتم حفاظتی جهت شناسایی نوسان توان در رله‌های دیستانس به کمک طبقه‌بند مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان},
journal = {مهندسی برق مدرس- Modares Journal of Electrical Engineering},
year = {2011},
volume = {11},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-527X},
pages = {27--42},
numpages = {15},
keywords = {خطوط انتقال، حفاظت دیستانس، نوسان توان، خطای اتصال کوتاه، ماشین بردار پشتیبان (SVM )},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوریتم حفاظتی جهت شناسایی نوسان توان در رله‌های دیستانس به کمک طبقه‌بند مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان
%A فرشاد, محمّد
%A روحانی, سیدمجتبی
%A ساده, جواد
%J مهندسی برق مدرس- Modares Journal of Electrical Engineering
%@ 2228-527X
%D 2011

[Download]