دانش و تندرستی, دوره (7), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (153-159)

عنوان : ( تأثیر یک ماه روزه داری و فعالیت بدنی منظم بر شاخص های هماتولوژی و بیوشیمیایی خون )

نویسندگان: کیوان حجازی , سیدرضا عطارزاده حسینی , حسین نیک رو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: مقدمه: روزه داری در ماه رمضان یک تکلیف مذهبی و باور اعتقادی است که بر همه مسلمانان سالم و بالغ واجب است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه تاثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر شاخص های بیوشیمیایی و هماتولوژی خون مردان فعال و غیرفعال می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه 26 مرد سالم 18 تا 30 سال در دو گروه روزه دار غیرفعال (13 نفر) و گروه روزه دار فعال (13 نفر) قرار گرفتند. از هر دو گروه دو نمونه خون جهت آزمایش های بیوشیمیایی و هماتولوژی در روز اول و روز 29 ماه رمضان گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس تکراری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: در هر دوگروه میانگین شاخص های هماتوکریت، تعداد گلبول های قرمز، TC، LDL، HDL، LDL/HDL، TC/HDL و VLDL در آخر ماه رمضان کاهش معناداری نسبت به ابتدای ماه رمضان داشته است. مقادیر HDL طی روزه داری در گروه روزه دار فعال (023/0P=) و گروه روزه دار غیرفعال (042/0P=) در ابتدا و انتهای مطالعه افزایش معناداری یافته است. کاهش سطوح FBS تنها در گروه روزه دار فعال معنادار بود (05/0>P). نتیجه گیری: روزه داری در ماه مبارک رمضان توام با انجام فعالیت های ورزشی منظم می تواند تغییرات مثبتی در شاخص های هماتولوژیکی- بیوشیمیایی سرمی به وجود آورد که این می تواند به علت تغییر در رژیم غذایی و واکنش های زیست حیاتی بدن روزه داران به گرسنگی و فعالیت بدنی در طول ماه رمضان باشد.

کلمات کلیدی

, روزه داری, فعالیت ورزشی, شاخص های هماتولوژی و بیوشیمیایی, مردان فعال و غیرفعال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033800,
author = {حجازی, کیوان and عطارزاده حسینی, سیدرضا and نیک رو, حسین},
title = {تأثیر یک ماه روزه داری و فعالیت بدنی منظم بر شاخص های هماتولوژی و بیوشیمیایی خون},
journal = {دانش و تندرستی},
year = {2013},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-577X},
pages = {153--159},
numpages = {6},
keywords = {روزه داری، فعالیت ورزشی، شاخص های هماتولوژی و بیوشیمیایی، مردان فعال و غیرفعال.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یک ماه روزه داری و فعالیت بدنی منظم بر شاخص های هماتولوژی و بیوشیمیایی خون
%A حجازی, کیوان
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A نیک رو, حسین
%J دانش و تندرستی
%@ 1735-577X
%D 2013

[Download]