زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (6), شماره (6), سال (2012-9) , صفحات (53-65)

عنوان : ( بررسی ساخت آوایی گویش علیمیرزایی سرخس )

نویسندگان: محمدرضا پهلوان نژاد , شاهرودی مهناز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی توصیفی و همزمانی ویژگی های آوایی مشترک موجود در گونه های زبانی رایج در 20 منطقه از شهرستان سرخس صورت گرفته است . که از این تعداد ، مناطقی که شامل فرآیند های آوایی مورد نظر می باشند ذکر شده است و همچنین داده هایی که در بررسی استفاده شده اند شامل 100 صورت زبانی می باشد. داده‌های مورد بررسی به صورت مصاحبه و ضبط صدا گردآوری شده است. گویشوران اکثراً مردان سالخورده، کشاورز یا دامدار، کاسب و کم سواد یا بیسواد بودند که تمام عمر خود را در روستاها گذرانده اند. فرایندهای واجی مشاهده شده در گونه های مورد بررسی بدین ترتیب است : 1- همگونی همخوانی و واکه ای و دگرگونی واکه ای 2- افزایش واکه پایانی 3- حذف همخوان پایانی 4- تبدیل واکه /e/ ، /o/ ، / i/ در هجای اولیه به واکه /a/ .- از نتایج دیگر این تحقیق وجود سه واجگونه /s/، /ż/ ، /q/ می باشد که در ذیل به آنها اشاره می شود.

کلمات کلیدی

, ویژگی های واجی, فرایندهای آوایی, بررسی توصیفی, نرم شدگی , ترخیم, تسکین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033819,
author = {پهلوان نژاد, محمدرضا and شاهرودی مهناز},
title = {بررسی ساخت آوایی گویش علیمیرزایی سرخس},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2012},
volume = {6},
number = {6},
month = {September},
issn = {2008-7233},
pages = {53--65},
numpages = {12},
keywords = {ویژگی های واجی، فرایندهای آوایی، بررسی توصیفی،نرم شدگی ،ترخیم،تسکین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ساخت آوایی گویش علیمیرزایی سرخس
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A شاهرودی مهناز
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ 2008-7233
%D 2012

[Download]