به زراعی نهال و بذر, دوره (28), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (435-448)

عنوان : ( تعیین گرده زای مناسب برای برخی ارقام گلابی بومی ایران )

نویسندگان: هادی زراعتگر , غلامحسین داوری نژاد , حمید عبداللهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گلابی (.pyrus communis L) همانند بسیاری دیگر از درختان میوه خانواده گلسرخیان دارای خود ناسازگاری گرده بوده و برای باردهی مناسب نیازمند وجود ارقام گرده زای سازگار است . این تحقیق با هدف شناسایی گرده زای مناسب برای ارقام تجارتی بومی گلابی انجام شد. به این منظور طی دوسال متوالی ، تلاقی های دو طرفه بین ارقام گلابی شاه میوه شکری ،نطنزی ، سبری و درگزی از ارقام بومی و بارتلت انجام و میزان تشکیل میوه ، بذر سالم و دارای جنین کامل به عنوان شاخص سازگاری گرده در کنار تیمارهای خودگرده افشانی طبیعی و دستی و همچنین گرده افشانی آزاد بررسی شد . بر اساس نتایج بدست آمده ، خودگرده افشانی دستی در غلبه بر خودگرده افشانی ارقام سبری و بارتلت تاثیر بهتری داشت . همچنین میزان تشکیل میوه سالیانه در گرده افشانی آزاد با پتانسیل باردهی رقم در انطباق بود. در تلاقی های کنترل شده ، رقم درگزی با 10/2 ،5/1، 0/86 درصد باروری به ترتیب بیش ترین میزان تشکیل میوه را برای ارقام سبری ، شکری و نطنزی به همراه داشت . این رقم همچنین با رقم سبری دارای 90درصد و با دو رقم دیگر دارای 50 درصد همپوشانی گل دهی بود. به نظر میرسد سازگاری بالای گرده رقم درگزی با سایر ارقام گلابی ،با فاصله ژنتیکی آن و تفاوت آلل های خود سازگاری آن در ارتباط است.

کلمات کلیدی

, گلدهی, بارآوری , یکرباری, خودناسازگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033825,
author = {هادی زراعتگر and داوری نژاد, غلامحسین and حمید عبداللهی},
title = {تعیین گرده زای مناسب برای برخی ارقام گلابی بومی ایران},
journal = {به زراعی نهال و بذر},
year = {2013},
volume = {28},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-6946},
pages = {435--448},
numpages = {13},
keywords = {گلدهی، بارآوری ، یکرباری، خودناسازگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین گرده زای مناسب برای برخی ارقام گلابی بومی ایران
%A هادی زراعتگر
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A حمید عبداللهی
%J به زراعی نهال و بذر
%@ 2008-6946
%D 2013

[Download]