افق دانش, دوره (16), شماره (3), سال (2010-12) , صفحات (33-39)

عنوان : ( ارتباط سبک فرزندپروری والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد )

نویسندگان: سهیلا کربندی , مریم عشقی زاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سعید ابراهیم زاده , محمد صفریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی چاقی به عنوان بیماری مزمن و چند عاملی توجه به این حقیقت را می طلبد که تلاش برای پیشگیری و مداخلات جامع بیشتر در دوران کودکی مورد نیاز است. والدین با فراهم کردن محیط پیرامون کودک و تاثیری که بر روی عادات و رفتارهای بهداشتی کودکان می گذارند در پیشگیری از چاقی دوران کودکی موثر است.در این مطالعه رابطه بین سبک فرزندپروری والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد بررسی شده است.در این مطالعه ی مورد شاهدی با نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای تصادفی که در مهدکودکها و مراکز پیش دبستانی وابسته به بهزیستی مشهد انجام شد. 76 کودک پیش دبستانی چاق به عنوان گروه مورد آزمایش و 152 کودک با وزن طبیعی به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند.اگرچه میانگین نمرات سبکهای فرزندپروری والدین ، در دو گروه چاق و وزن طبیعی تفاوت معناداری نداشت،اما بینBMI پدر و مادر باBMI کودک ارتباط معنی دار به دست آمد.

کلمات کلیدی

, سبک فرزندپروری, والدین , چاقی , کودک, پیش دبستانی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033837,
author = {سهیلا کربندی and مریم عشقی زاده and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and سعید ابراهیم زاده and محمد صفریان},
title = {ارتباط سبک فرزندپروری والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد},
journal = {افق دانش},
year = {2010},
volume = {16},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-1855},
pages = {33--39},
numpages = {6},
keywords = {سبک فرزندپروری،والدین ، چاقی ،کودک، پیش دبستانی، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط سبک فرزندپروری والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد
%A سهیلا کربندی
%A مریم عشقی زاده
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A سعید ابراهیم زاده
%A محمد صفریان
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2010

[Download]