پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (28), شماره (1), سال (2012-12) , صفحات (203-222)

عنوان : ( مقایسه تاثیر عنوان و نشانی اینترنتی بر میزان ربط نتایج حاصل از بازیابی اطلاعات در موتورهای جستجو در دو حوزه علوم کشاورزی و علوم انسانی )

نویسندگان: پریسا علامی , سیدرحمت اله فتاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش مقایسه میزان ربط نتایج حاصل از محدودسازی عبارت جستجو به عنوان و نشانی اینترنتی در دو حوزه علوم انسانی و علوم کشاورزی از دید کاربر است. همچنین مقایسه میزان حضور کلیدواژه‌های مورد جستجو در عنوان و نشانی اینترنتی وب‌سایت‌های دو حوزه و نیز رابطه حاکم بر کلیدواژه‌های مورد جستجو و همخوانی عنوان و نشانی اینترنتی وب سایت‌های حاصل از جستجو در موتورکاوش نیز از اهداف این پژوهش است. برای این منظور از تعداد 60 دانشجوی کارشناسی ارشد ترم سه به بعد که در حال انجام پایان نامه هستند استفاده شد. آنان با توجه به نیاز اطلاعاتی خود میزان ربط نتایج حاصل از محدودسازی عبارتهای جستجوی خود به عنوان و نشانی اینترنتی را بر اساس یک سیاهه وارسی تعیین نمودند. نتایج پژوهش میزان ربط بیشتر نتایج حاصل از نشانی اینترنتی را نسبت به عنوان در حوزه علوم کشاورزی نشان داد. اما در حوزه علوم انسانی تفاوت معناداری بین میزان ربط نتایج جستجوی مبتنی بر عنوان و نشانی اینترنتی وجود نداشت. علاوه بر آن، پژوهش با استفاده از یک سیاهه وارسی به بررسی تعداد کلیدواژههای موجود در عنوان و نشانی اینترنتی دو حوزه پرداخت و بین تعداد کلیدواژه‌های موجود در عنوان و نشانی اینترنتی نتایج دو حوزه نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نیز هرچه میزان همخوانی عنوان و نشانی اینترنتی بیشتر باشد، میزان ربط نتایج بالاتر خواهد بود.

کلمات کلیدی

, موتورهای کاوش, وب سایتها, سنجش ربط, عنوان وب سایت, نشانی وب سایت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033838,
author = {علامی, پریسا and فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {مقایسه تاثیر عنوان و نشانی اینترنتی بر میزان ربط نتایج حاصل از بازیابی اطلاعات در موتورهای جستجو در دو حوزه علوم کشاورزی و علوم انسانی},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2012},
volume = {28},
number = {1},
month = {December},
issn = {2251-8223},
pages = {203--222},
numpages = {19},
keywords = {موتورهای کاوش، وب سایتها، سنجش ربط، عنوان وب سایت، نشانی وب سایت،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر عنوان و نشانی اینترنتی بر میزان ربط نتایج حاصل از بازیابی اطلاعات در موتورهای جستجو در دو حوزه علوم کشاورزی و علوم انسانی
%A علامی, پریسا
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2012

[Download]