پژوهش آب در کشاورزی, دوره (26), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (379-390)

عنوان : ( برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از توزیع اندازه ذرات در کاربری های مختلف کشاورزی )

نویسندگان: تکتم فکوری , حجت امامی , بیژن قهرمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین نفوذ با استفاده از مدل های فیزیکی و تجربی و یا برآورد غیرمستقیم آن به کمک ویژگی های زودیافت خاک ضروری به نظر می رسد. هدف از این پژوهش، تخمین مقادیر نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از داده های توزیع اندازه ذرات و پارامتر شکل منحنی رطوبتی بود. مقادیر نفوذ تجمعی آب به خاک در سه کاربری زراعی، مرتع و باغ در شهرستان نیشابور واقع در خراسان رضوی به روش تک حلقه (بیرکن) در 5 نقطه با سه تکرار اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که استفاده از داده های توزیع اندازه ذرات در برآورد پارمتر شکل منحنی رطوبتی و سپس برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک در هر سه کاربری، سبب افزایش چشمگیر ضریب تبیین (R2) در مقایسه با مدل دو جزئی فیلیپ گردید. در کاربری های مرتع و باغ جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) حاصل از برازش معادله لاساباتری و همکاران در مقایسه با معادله دو جزئی فیلیپ کاهش بسیار زیادی داشت. بالعکس استفاده از روش میناسنی و مک براتنی در هر سه کاربری، سبب کاهش آماره R2 نسبت به معادله دو جزئی فیلیپ شد. در کاربری زراعی کمترین و بیشترین مقدار RMSE به ترتیب از برازش معادله دو جزئی فیلیپ و روش میناسنی و مک براتنی به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، استفاده از توزیع اندازه ذرات برای برآورد پارامتر شکل منحنی رطوبتی و سپس نفوذپذیری خاک توسط معادله لاساباتری و همکاران توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

, پارامتر شکل منحنی رطوبتی, روش تک حلقه (بیرکن), معادله فیلیپ, معادله لاساباتری, نفوذپذیری, نوع کاربری اراضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033839,
author = {فکوری, تکتم and امامی, حجت and قهرمان, بیژن},
title = {برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از توزیع اندازه ذرات در کاربری های مختلف کشاورزی},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2013},
volume = {26},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-7140},
pages = {379--390},
numpages = {11},
keywords = {پارامتر شکل منحنی رطوبتی، روش تک حلقه (بیرکن)، معادله فیلیپ، معادله لاساباتری، نفوذپذیری، نوع کاربری اراضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از توزیع اندازه ذرات در کاربری های مختلف کشاورزی
%A فکوری, تکتم
%A امامی, حجت
%A قهرمان, بیژن
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2013

[Download]