اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (26), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (86-96)

عنوان : ( بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , یداله آذرین فر , رویا محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، در این مطالعه عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران و رشد بخش کشاورزی و به طور مشخص تاثیر مخارج دولت در رشد اقتصاد و رشد بخش کشاورزی به تفکیک در کوتاه مدت و بلندمدت با بکارگیری الگوی ARDL با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 88-1346 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد متغیرهای نسبت مخارج سرمایه‌گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص ملی دربلند مدت و کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارند. اما متغیرهای مجازی انقلاب، جنگ و شوک نفتی دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند. قابل ذکر است که در کوتاه مدت متغیر نسبت مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی فاقد اثر معنادار بر رشد اقتصادی است. در عین حال نسبت مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی به ارزش‌افزوده این بخش و نسبت سرمایه‌گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد. اما نرخ اشتغال نیروی کار دارای تاثیر منفی بر رشد بخش کشاورزی است. در کوتاه مدت فقط متغیرهای نسبت مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مخارج سرمایه‌گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارند و متغیر مجازی جنگ اثر معنی دار منفی و سایر متغیرها فاقد تاثیر معنی دار هستند. ضریب جملة تصحیح خطا نشان می دهد که تاثیر سیاستهای دولت بر رشد کل اقتصاد و رشد بخش کشاورزی در مدت زمانی نه چندان طولانی قابل مشاهده می باشد. بر اساس نتایج، رشد اقتصاد ایران بیشتر از مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی و بر عکس رشد بخش کشاورزی از مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر می پذیرد. بنابراین تقویت و توسعه توامان سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی موجب رشد کل اقتصاد و زیربخش کشاورزی خواهد شد

کلمات کلیدی

, بخش کشاورزی, اقتصاد, رشد, اشتغال, سرمایه گذاری, مخارج دولتی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033844,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and یداله آذرین فر and رویا محمدزاده},
title = {بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4722},
pages = {86--96},
numpages = {10},
keywords = {بخش کشاورزی، اقتصاد، رشد، اشتغال، سرمایه گذاری، مخارج دولتی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A یداله آذرین فر
%A رویا محمدزاده
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2012

[Download]