پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (44), شماره (81), سال (2012-10) , صفحات (177-192)

عنوان : ( بررسی و تحلیل نابرابری ها بر امنیت اجتماعی اقتصادی سیاسی کلانشهر مشهد )

نویسندگان: هادی اعظمی , مجتبی روستا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدون شک تأمین امنیت کلانشهرهایی همچون مشهد تأثیر بسزایی در تأمین امنیت ملی کشوردارد. برقراری امنیت در این-گونه شهرها مستلزم رویکردهای عدالت محور در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و . . . می باشد. از سویی از مهم ترین عوامل تهدید امنیت ملی، همانا نابرابری های شهری می باشد. امروزه، با برهم خوردن توازن جمعیتی در ایران به نفع شهرها و رشد بی سابقه ی شهرنشینی و افزایش نابرابری ها در مناطق مختلف آنها جغرافیای سیاسی شهری ویژه ای را ایجاد کرده است. تأثیرپذیری شهرها از انگاره ها و تصمیمات سیاسی، حاشیه نشینی و نظایر آن، توجه بیش از پیش به شناخت هر چه بیشتر این معضلات را ضروری می نماید. در مقاله حاضر سعی بر این بوده تا ارزیابی وجوه نابرابری با استفاده از شاخص های اعتیاد، ضدعفت، جعل، سرقت، علیه اموال عمومِی و مواد مخدر در مناطق 12 گانه ی شهر مشهد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بین مناطق 12 گانه، منطقه ی 5 دارای بیشترین فراوانی می باشد؛ یعنی بالغ بر 2/17 درصد از مجرمین در این منطقه قرار گرفته اند. بعد از این منطقه، مناطق 2 و 4 قرار می گیرند که این مناطق در قسمت های شمال و شرق شهر مشهد واقع شده اند. همچنین مناطق 12 گانه، از نظر شاخص های اعتیاد، ضدعفت، جعل، سرقت، علیه اموال و مواد مخدر تفاوت های قابل ملاحظه ای را نشان می دهند. بنابراین وجود اِین نابرابریها و شاخصهای مورد بررسی به علت تمرکز جرم و جنایت در شمال و شرق شهر، مهم ترین منابع تهدیدات امنیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به شمار میآیند.

کلمات کلیدی

نابرابری امنیت شهر جرم و جنایت کلانشهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033855,
author = {اعظمی, هادی and روستا, مجتبی},
title = {بررسی و تحلیل نابرابری ها بر امنیت اجتماعی اقتصادی سیاسی کلانشهر مشهد},
journal = {پژوهشهای جغرافیای انسانی},
year = {2012},
volume = {44},
number = {81},
month = {October},
issn = {2008-6296},
pages = {177--192},
numpages = {15},
keywords = {نابرابری امنیت شهر جرم و جنایت کلانشهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل نابرابری ها بر امنیت اجتماعی اقتصادی سیاسی کلانشهر مشهد
%A اعظمی, هادی
%A روستا, مجتبی
%J پژوهشهای جغرافیای انسانی
%@ 2008-6296
%D 2012

[Download]