جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (99), شماره (18), سال (2012-9) , صفحات (179-200)

عنوان : ( تحلیل عناصر تهدید اقتصادی-کارکردی و شکلی- کالبدی در نظام تقسیمات کشوری ایران )

نویسندگان: هادی اعظمی , علی اکبر دبیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقسیمات کشوری یکی از مهمترین و موثرترین ابزارهای حکومت در سازماندهی سیاسی فضا به شمار می رود. در ایران نیز تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچکتر دارای سابقه دیرینه ای است و از شکل گیری اولین حکومت سرزمینی (هخامنشیان) تا به امروز، برای اداره و کنترل مطلوب تر فضای سرزمین مورد استفاده قرار گرفته است. نقش و کارکرد تقسیمات کشوری و ارتباط مستقیم آن با بقاء ملی، تسهیل اعمال اراده حکومت، توسعه متوازن منطقه ای، و.... نشان دهنده اهمیت تقسیمات کشوری در ایجاد بسترهای مناسب توسعه و پیشرفت کشور است. اما در ایران وجود پاره ای از عوامل تهدید آفرین در نظام تقسیمات کشوری باعث ضعف و ناکارآمدی تقسیمات کشوری موجود در عمل به وظایف خود شده است. در این میان تهدیدات اقتصادی- کارکردی و شکلی-کالبدی به دلیل نقش و کارکرد خود دارای اهمیت زیادی می باشند. در این مقاله تلاش شده است که مهمترین عناصر تهدید کارکردی- اقتصادی و شکلی-کالبدی شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.

کلمات کلیدی

, سازماندهی سیاسی فضا, نظام تقسیمات کشوری, ایران, تهدیدات تقسیمات کشوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033857,
author = {اعظمی, هادی and دبیری, علی اکبر},
title = {تحلیل عناصر تهدید اقتصادی-کارکردی و شکلی- کالبدی در نظام تقسیمات کشوری ایران},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2012},
volume = {99},
number = {18},
month = {September},
issn = {2008-1391},
pages = {179--200},
numpages = {21},
keywords = {سازماندهی سیاسی فضا، نظام تقسیمات کشوری، ایران، تهدیدات تقسیمات کشوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عناصر تهدید اقتصادی-کارکردی و شکلی- کالبدی در نظام تقسیمات کشوری ایران
%A اعظمی, هادی
%A دبیری, علی اکبر
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2012

[Download]