مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (9), شماره (35), سال (2013-1) , صفحات (1-21)

عنوان : ( تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز در زمینه ی صادرات گاز از طریق خط لوله )

نویسندگان: محمدحسین مهدوی عادلی , محمدعلی فلاحی , قهرمان عبدلی , جلال دهنوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکی از مهمترین تحولات بازار گاز تا به امروز، تشکیل مجمیع کشیورهای صیادرکننده ی گاز در سیال 0224 ، در تهیران بیوده اسی . تیلاش بیرای افیزایش قیمی گیاز، ایجیاد همگنیی در سیاس های صادراتی کشورهای عضو و هم چنین ارائه ی یک میدل جهیانی بیه منظیور پییش بینیی عرضه و تقاضای گاز از جمله مهمترین اهدافی اس که کشورهای عضیو از تشیکیل مجمیع دنبیال میکنند. شاید مهم ترین مسئلهای که امروزه مجمع و کشورهای عضو با آن مواجهانید دسیتیابی بیه یک شیوه ی تعامل مؤثر بین کشورهای عضو، جه همکاری با یکدیگر باشد. این مسئله به وییژه در زمینه ی صادرات گاز از وریق خط لوله، با توجه به فرآیند پیچیده، زمانبر و پرهزینیه ی صیادرات و ترانزی گاز بسیار حائز اهمی اس . از این رو در این مقاله با توجه به اهمی موضوع و بیا در نظیر گرفتن محدودی ها و ساختار بازار گاز، یک مدل تئوریک مبتنی بر تئوری بازیهیا بیرای هم کیاری کشورهای عضو در زمینه ی صادرات گاز از وریق خط لوله تدوین شده اس . نتایج مبیین آن اسی که با وجود برخی موانع، کشورهای عضو می توانند همکیاری میؤثری در زمینیه ی ترانزیی گیاز بیا یکدیگر داشته باشند.

کلمات کلیدی

, مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز, تئوری بازیها, صادرات گاز و بازی همکارانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033858,
author = {مهدوی عادلی, محمدحسین and فلاحی, محمدعلی and قهرمان عبدلی and دهنوی, جلال},
title = {تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز در زمینه ی صادرات گاز از طریق خط لوله},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2013},
volume = {9},
number = {35},
month = {January},
issn = {1735-1626},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز، تئوری بازیها، صادرات گاز و بازی همکارانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز در زمینه ی صادرات گاز از طریق خط لوله
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A فلاحی, محمدعلی
%A قهرمان عبدلی
%A دهنوی, جلال
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2013

[Download]