اقتصاد پولی، مالی, دوره (19), شماره (3), سال (2012-6) , صفحات (1-19)

عنوان : ( بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات در ایران )

نویسندگان: محمدحسین مهدوی عادلی , علی کاظمی , شیرین فیض محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگاه ویژه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ادبیات اقتصادی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه حاکی از اهمیت پرداختن به بحث‌های مرتبط با آن می‌باشد. همچنین بررسی ارتباط بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیرهای مهم اقتصادی برای سیاست گذاران اهمیت دارد. یکی از این متغیرها صادرات می‌باشد که در کشور ما همواره در برنامه‌های توسعه به آن توجه زیادی می‌شود. بر این اساس در این پژوهش رابطه بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادارت (به تفکیک صادرات نفتی، غیر نفتی و کل صادرات) بین سال‌های 1352 الی 1387 و با استفاده از روش همجمعی بررسی شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه کوتاه مدت مثبت بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات غیر نفتی می‌باشد در حالی که ارتباط بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات کل و همچنین صادرات نفتی منفی می‌باشد. در بلند مدت ارتباط بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات کل و همچنین صادرات غیرنفتی منفی و ارتباط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات نفتی مثبت می‌باشد.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی, صادرات نفتی, صادرات غیر نفتی, روش همجمعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033859,
author = {مهدوی عادلی, محمدحسین and علی کاظمی and فیض محمدی, شیرین},
title = {بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات در ایران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2012},
volume = {19},
number = {3},
month = {June},
issn = {2251-8452},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {واژه‌های کلیدی: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، صادرات نفتی، صادرات غیر نفتی، روش همجمعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات در ایران
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A علی کاظمی
%A فیض محمدی, شیرین
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2012

[Download]