پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (25), شماره (4), سال (2012-1) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA )

نویسندگان: رباب قهرمانزاده , سیدحسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی , رنه اسمالدرز , کلمنس ون دی ویل , فرج اله شهریاری احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر 81 نمونه متعلق به 13 گونه مختلف از جنس مریافیلوم مورد بررسی قرار گرفت که از مناطق بین ژنی هسته ای ITS1 و ITS2، مناطق کلروپلاستی matK، rbcL و trnH-psbA برای تشخیص گونه های بومی و مهاجم متعلق به این جنس استفاده گردید. نتایج نشان داد که توالی ITS1 و ITS2با اینکه حاوی جایگاه های متغیر متعددی بودند که باعث تفکیک گونه ها از همدیگر شدند ولی به دلیل درصد تکثیر پایین آنان در میان نمونه های مورد بررسی به‌عنوان بارکد مناسب انتخاب نشدند. اگرچه matK درصد تکثیری بالائی داشت ولی به دلیل وجود ساختار ثانویه در توالی این ژن و همچنین طول بلند آن توالی یابی مناسب آن ممکن نگردید. بر اساس نتایج به‌دست آمده در این مطالعه منطقه غیر کدکننده trnH-psbA و قسمتی از منطقه کدکننده ژن rbcL بخاطر دارا بودن درجه عمومیت بالای تکثیر و نیز قدرت بالای تفکیک در بین گونه های مورد بررسی مریافیلوم، به‌عنوان بارکد ایده آل برای تشخیص گونه های مریافیلوم معرفی شدند. بنظر می رسد که سرمایه گذاری روی تکنیک بارکدگذاری DNA می تواند ابزار قوی برای تشخیص و تفکیک نمونه های گیاهی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد. بویژه زمانیکه از لحاظ مورفولوژیکی تشخیص گونه ها از یکدیگر مشکل باشد می توان از بارکدگذاری DNA بهره جست.

کلمات کلیدی

, کلروپلاستی, مناطق بین ژنی, ITS1, ITS2, matk, rbcL, trnH-psbA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033869,
author = {قهرمانزاده, رباب and مرعشی, سیدحسن and ملک زاده شفارودی, سعید and رنه اسمالدرز and کلمنس ون دی ویل and شهریاری احمدی, فرج اله},
title = {تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2012},
volume = {25},
number = {4},
month = {January},
issn = {2980-8170},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {کلروپلاستی، مناطق بین ژنی، ITS1، ITS2، matk، rbcL، trnH-psbA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA
%A قهرمانزاده, رباب
%A مرعشی, سیدحسن
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A رنه اسمالدرز
%A کلمنس ون دی ویل
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2012

[Download]