یافته های نو در روانشناسی, دوره (7), شماره (21), سال (2012-1) , صفحات (113-121)

عنوان : ( تاثیر زوج درمانی مثبت نگر بر امیدواری مادران کودکان با نیازهای ویژه )

نویسندگان: مصطفی بلقان آبادی , حسین حسن آبادی , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امیدواری نقش محوری ای در سلامت و بهزیستی بشر دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی زوج درمانی مثبت نگر بر بهبود رضایت از زندگی مادران کودکان با نیازهای ویژه بود. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون/پس آزمون با گروه کنترل بود. از میان مادران دارای کودکان ناتوان مشهد، به شیوه هدفمند 24 نفر انتخاب و به شیوه تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 12 نفر). برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه امیدواری اسنایدار استفاده شد. نتایج نشان داد امیدواری مادران کودکان با نیازهای ویژه که مداخله را دریافت کرده بودند، به طور معنی داری افزایش یافته بود. با وجود این، می-توان نتیجه گرفت که زوج درمانی با رویکرد مثبت نگر در افزایش امیدواری مادران کودکان با نیازهای ویژه در شهر مشهد اثربخش است.

کلمات کلیدی

, زوج درمانی مثبت نگر, امیدواری, مادران کودکان با نیازهای ویژه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033873,
author = {بلقان آبادی, مصطفی and حسن آبادی, حسین and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {تاثیر زوج درمانی مثبت نگر بر امیدواری مادران کودکان با نیازهای ویژه},
journal = {یافته های نو در روانشناسی},
year = {2012},
volume = {7},
number = {21},
month = {January},
issn = {1735-6881},
pages = {113--121},
numpages = {8},
keywords = {زوج درمانی مثبت نگر، امیدواری، مادران کودکان با نیازهای ویژه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر زوج درمانی مثبت نگر بر امیدواری مادران کودکان با نیازهای ویژه
%A بلقان آبادی, مصطفی
%A حسن آبادی, حسین
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J یافته های نو در روانشناسی
%@ 1735-6881
%D 2012

[Download]