کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (16), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (9-30)

عنوان : ( تحلیل چالشهای پیوسته نویسی و جدانویسی واژگان فارسی در ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی )

نویسندگان: سمیه السادات اخشیک , سیدرحمت اله فتاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: ویژگیهای خاصّ دستوری و نگارشی زبان و خط فارسی، دشواریهایی را در ذخیره و بازیابی اطلاعات در محیط رایانه‎ای پدید آورده است. رسم‌الخط فارسی نیز از یک‌سو به علت اختلاف نظر پدیدآورندگان متون و از سوی دیگر پیچیدگیهای ذاتی خود، به‎هنگام ذخیره، جستجو و بازیابی چالشهای متعددی را برای طراحان و نمایه‎سازان پایگاه‌ها، کاربران و پدیدآورندگان منابع به‌وجود آورده است. روش بررسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شد.100 عنوان از پایان‎نامه‎های موجود رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی به منزله نمونه‌ای از متون فارسی در پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه‌های علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز منطقه‎ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و از هر پایگاه 50 عنوان به‎صورت تصادفی انتخاب شد. با استفاده از دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان، کلماتی که درست یا نادرست نوشته شده بود، از یکدیگر تفکیک و در مرحله بعد، عنوانهای مورد نظر در هر دو پایگاه و با حالتهای متفاوت کلمات مرکب، جستجو گردید و در نهایت، نتایج بازیابی در پایگاه‌ها، ارزیابی و مقایسه شد. یافته‎ها: نتایج این بررسی نشان داد 2/71% از کلمات عنوانها به صورت درست و 8/28% نادرست نگارش شده‎اند. همچنین، مشخص شد 6/51% این کلمات، دو جزئی و 5/47% سه جزئی هستند و اغلب نویسندگان پایان‎نامه‎ها، در مورد نحوة نگارش کلماتی که 2 جزئی و مشتق می‎باشند، دچار خطا شده‎اند. در پایگاه اطلاعاتی مرکز منطقه‎ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، تنها حالت ثبت شده عنوانها به بازیابی عنوان مورد نظر ‎انجامید و در پایگاه اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تنها 58% عنوانها با تغییر رسم‌الخط همچنان بازیابی شدند. نتیجه‎گیری: این پژوهش نشان داد پایگاه اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران نسبت به پایگاه اطلاعاتی مرکز منطقه‎ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، در بازیابی عنوان پایان نامه‌ها در حالتهای مختلف پیوسته و جدا نوشته شده، بهتر عمل می‎کند. همچنین، باید به نویسندگان پایان‌نامه‌ها، استفاده از قواعد یکدست ملی بویژه در نگارش کلمات 2 جزئی و مشتق تأکید شود.

کلمات کلیدی

, خط فارسی, ذخیره و بازیابی, پایگاه‌های اطلاعاتی, رسم‌الخط, پیوسته‌نویسی, جدانویسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033887,
author = {اخشیک, سمیه السادات and فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {تحلیل چالشهای پیوسته نویسی و جدانویسی واژگان فارسی در ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2012},
volume = {16},
number = {3},
month = {December},
issn = {1680-9637},
pages = {9--30},
numpages = {21},
keywords = {خط فارسی، ذخیره و بازیابی، پایگاه‌های اطلاعاتی، رسم‌الخط، پیوسته‌نویسی، جدانویسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل چالشهای پیوسته نویسی و جدانویسی واژگان فارسی در ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی
%A اخشیک, سمیه السادات
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2012

[Download]