مدیریت ورزشی, دوره (6), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (28-31)

عنوان : ( تحلیل عوامل و سنجش مدیریت آشوب گونه در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی تئوری آشوب )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده , محمود گودرزی , نصراله سجادی , حسن اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: سنجش مدیریت آشوب وهنجارسنجی ابزار اندازه گیری مدیریت آشوب بر اساس الگوی تئوری آشوب در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اهداف این پژوهش را تشکیل می دهند.این مطالعه در دو مرحله انجام گرفت،در مرحله اول با مطالعه ادبیات تحقیق و تئوری آشوب و با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی از طریق مصاحبه با 10 نفر متخصص مدیریت و مدیریت ورزشی،مفهوم مدیریت اشوب تبیین گردید.یافته های حاصل از بخش اول مدل مدیریت آشوب خود مولد را معرفی کرد.بر اساس مدل طراحی شده و با استفاده از تئوری آشوب،عناصر و ابعاد اصلی این مفهوم تحت عنوان درونمایه های چهارگانه: اثر پروانه ای،سازگاری پویا،جاذبه های عجیب،خودمانایی در نظرگرفته شدند. در مرحله دوم بر اساس مدل مدیریت آشوب خودمولد،گویه های مقیاس مدیریت آشوب استخراج گردید.بدین منظور فهرستی از مجموعه سئولات تنظیم شد و سپس با استفاده از نظر متخصصان مدیریت و مدیریت ورزشی پرسشنامه نهایی گردید.جهت بررسی روایی سازه یا محتوای پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که بیانگر وجود چهار عامل به عنوان عوامل تشکیل دهنده سازه مدیریت آشوب گونه بود که عبارتند از: ساختار سازمانی،مهارت مدیران،شرایط و فضای سازمان،کارکنان.پایایی پرسشنامه نیز توسط روش آلفاکرونباخ (0.92) که موید همسانی درونی مناسب ابزار می باشد،تأیید گردید.یافته های نهایی در این مطالعه عوامل خاصی از مفهوم مدیریت آشوب ارائه دادکه به نقش نگرش خود مدیر در ساختار سازمان،مهارتهای مدیر و فضای سازمان و کارکنان در بهبود و توسعه مدیریت آشوب تأکید دارند.همچنین ابزار معرفی شده با عنوان مقیاس مدیریت آشوب مدیران سازمان تربیت بدنی با 40 گویه متناسب با وضعیت فرهنگی و شرایط کاری مدیران تدوین شده است. نتایج نشان داد سطح تحصیلات مدیران و سابقه مدیریت با میزان مدیریت آشوب گونه ارتباط مستقیم دارد.سپس با استفاده از این مقیاس مدیریت آشوب در سازمان تربیت بدنی بررسی شد و یافته ها حاکی از آن بود که مدیریت آشوب در سازمان بطور معنی داری در حد متوسطی قرار دارد و با توجه به اینکه ارتباط معنی داری بین میزان هر کدام از ابعاد مدیریت آشوب و اهمیت ابعاد وجود نداشت،می توان استنباط کرد که مدیران سازمان تربیت بدنی در وضعیت موجود از مزایا و اثرات مثبت مهارت مدیریت آشوب جهت تصمیم گیری،بهبود کیفیت و ... بهره مند نیستند.

کلمات کلیدی

, آشوب, تئوری آشوب, مدیریت آشوب گونه, اثر پروانه ای, اثر خودسازماندهی, اثرخودمانایی, اثر جاذبه های عجیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033904,
author = {میرزازاده, زهرا سادات and محمود گودرزی and نصراله سجادی and حسن اسدی},
title = {تحلیل عوامل و سنجش مدیریت آشوب گونه در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی تئوری آشوب},
journal = {مدیریت ورزشی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-9341},
pages = {28--31},
numpages = {3},
keywords = {آشوب، تئوری آشوب،مدیریت آشوب گونه،اثر پروانه ای،اثر خودسازماندهی،اثرخودمانایی،اثر جاذبه های عجیب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عوامل و سنجش مدیریت آشوب گونه در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی تئوری آشوب
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A محمود گودرزی
%A نصراله سجادی
%A حسن اسدی
%J مدیریت ورزشی
%@ 2008-9341
%D 2014

[Download]