پژوهش سیستم های بس ذره ای, دوره (1), شماره (1), سال (2011-7) , صفحات (9-21)

عنوان : ( مطالعه تأثیر مقدار pH بر روی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت‌منیزیم )

نویسندگان: هادی عربی , نرجس خلیلی مقدم , حاجی شیرین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش نانوذرات فریت منیزیم 2O4) (MgFe به روش سل ژل خود احتراقی با استفاده از پیش ماده هایی با مقادیر pH متفاوت تهیه شد. خواص ساختاری نمونه های تکلیس شده با روش پراش پرتو X (XRD) مورد مطالعه قرار گرفت. در تمامی نمونه ها فاز فریت مورد نظر کاملاً شکل گرفته است. میانگین اندازه بلورک ها که توسط فرمول شرر محاسبه شد، با افزایش pHتغییر چشمگیری ندارد و حدودnm 20 است. این تغییرات به علت تغییر توزیع یون‌ها در جایگاه‌های شبکه می‌باشد. اندازه دقیق و توزیع اندازه نانوذرات توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان دادند که با افزایش pH رشد نانوذرات و توزیع آن‌ها تغییر می کنند. در 7pH= توزیع ذرات یکنواخت بوده و ذرات به هم چسبیده نیستند و اندازة آن‌ها حدودnm 30 است. خصوصیات مغناطیسی نانوذرات توسط مغناطیس‌سنج با نمونه نوسانی (VSM) اندازه گیری شدند. با افزایش pH مقدار MSاز 32/26 به emu/gr61/19 کاهش می‌یابد و مقدار HC بین دو مقدار 74/89 و Oe 06/74 تغییر می‌کند. این تغییرات ممکن است به علت تغییر اندازه، توزیع یون ها، اثرات کج شدگی و ناهمسانگردی شکلی و مغناطوبلوری نانوذرات باشند.

کلمات کلیدی

, نانوذرات, فریت منیزیم, سل ژل خوداحتراقی, PH خواص مغناطیسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033907,
author = {عربی, هادی and نرجس خلیلی مقدم and حاجی شیرین زاده},
title = {مطالعه تأثیر مقدار pH بر روی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت‌منیزیم},
journal = {پژوهش سیستم های بس ذره ای},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {July},
issn = {2322-231X},
pages = {9--21},
numpages = {12},
keywords = {نانوذرات، فریت منیزیم، سل ژل خوداحتراقی، PH خواص مغناطیسی، اثر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تأثیر مقدار pH بر روی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت‌منیزیم
%A عربی, هادی
%A نرجس خلیلی مقدم
%A حاجی شیرین زاده
%J پژوهش سیستم های بس ذره ای
%@ 2322-231X
%D 2011

[Download]