پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2012-05-15

عنوان : ( گروههای عملکردی گیاهی (PFT s) شاخصی برای بررسی توالی ثانویه مرتع پس از آتش سوزی )

نویسندگان: محمد فرزام , فهیمه رفیعی , حمید اجتهادی , حانیه شریعتمداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

 بطور سنتی از گونه های گیاهی به عنوان شاخص ارزیابی اثر عوامل محیطی بر مرتع استفاده می شود. امّا مشکلاتی نظیر شناسایی گونه های گیاهی در عرصه، تغییر شکل ظاهری گیاهان بر حسب سن و محیط، و مختص بودن گونه های شاخص برای هر منطقه اقلیمی، امکان استفاده از گیاهان شاخص را محدود می کند. در سالهای اخیر اکولوژیست ها گیاهان را بر اساس صفات گیاهی که بیشترین پاسخ را به عوامل محیط نشان می دهند در گروه های عملکردی مشابه قرار می دهند و از آنها به عنوان شاخص استفاده می کنند. در این مقاله ی مروری، نتایج چهار پژوهش متفاوت در زمینه تعیین گروههای عملکردی گیاهان در پاسخ به عوامل چرا، آتش سوزی و اقلیم، در استان های خراسان رضوی و شمالی ارایه می شود. در هر مطالعه 20-30 صفت گیاهی در امتداد گرادیان محیطی بررسی شد. تفکیک گروههای عملکردی به کمک نرم افزار TWINSPAN و تعیین مرتبط ترین صفات گیاهی با عوامل تخریب با انجام آنالیزهای تابع تشخیص و به کمک نرم افزار CANOCO انجام شد. در مقایسه اثر چرا، گروه عملکردی تعیین و مهمترین صفات مرتبط. شناخته شدند. در مطالعه ی اثر شخم و رها سازی مرتع 8 گروه عملکردی تعیین و مهم ترین صفات مرتبط و بودند. در مطالعه ی اثر توالی و آتش سوزی تعداد گروههای عملکردی و مهمترین صفات ووووو بودند. در مطالعه اثر اقلیم و آتش سوزی) تعداد گروه عملکردی تعیین و مهم ترین صفات بودند. نتایج این تحقیقات نشان داد که گروههای عملکردی مر تواند شاخص مناسبی برای بررسی اثر عوامل تخریب در مراتع نیمه خشک ایران باشد.

کلمات کلیدی

, مرتع, گروههای عملکردی, آتش سوزی, توالی ثانویه, جوزک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033912,
author = {فرزام, محمد and رفیعی, فهیمه and اجتهادی, حمید and شریعتمداری, حانیه},
title = {گروههای عملکردی گیاهی (PFT s) شاخصی برای بررسی توالی ثانویه مرتع پس از آتش سوزی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران},
year = {2012},
location = {بروجرد, ايران},
keywords = {مرتع، گروههای عملکردی، آتش سوزی، توالی ثانویه، جوزک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گروههای عملکردی گیاهی (PFT s) شاخصی برای بررسی توالی ثانویه مرتع پس از آتش سوزی
%A فرزام, محمد
%A رفیعی, فهیمه
%A اجتهادی, حمید
%A شریعتمداری, حانیه
%J پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران
%D 2012

[Download]