پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2012-05-15

عنوان : ( تاثیر خصوصیات مرفولوژیک گیاهان پرستار بر تسهیل مکانیکی گیاهان زیراشکوب )

نویسندگان: طاهره صادقی شاهرخت , منصور مصداقی , محمد فرزام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بوته های خشبی می توانند محافظ خوبی برای سایر گیاهان مرتعی در برابر فشار چرا باشند. در این پژوهش همبستگی بین صفات کمی و کیفی بوته های مرتعی با تولید زیراشکوب بررسی شد. نمونه گیری با استقرار 20 پلات در زیراشکوب هر بوته در امتداد سه ترانسکت انجام شد. در شرایط چرای شدید بوته ی پرستار Rosa persica به علت خاردار بودن دارای اثر پرستاری بهتری نسبت به بوته های luctuca orientalis و Astragalus heratensis بوده است.

کلمات کلیدی

, ویژگی های مرفولوژیک, بوته های پرستار, خاردار و ریزومدار بودن, تسهیل مکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033913,
author = {صادقی شاهرخت, طاهره and منصور مصداقی and فرزام, محمد},
title = {تاثیر خصوصیات مرفولوژیک گیاهان پرستار بر تسهیل مکانیکی گیاهان زیراشکوب},
booktitle = {پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران},
year = {2012},
location = {بروجرد, ايران},
keywords = {ویژگی های مرفولوژیک، بوته های پرستار، خاردار و ریزومدار بودن، تسهیل مکانیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر خصوصیات مرفولوژیک گیاهان پرستار بر تسهیل مکانیکی گیاهان زیراشکوب
%A صادقی شاهرخت, طاهره
%A منصور مصداقی
%A فرزام, محمد
%J پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران
%D 2012

[Download]