پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2012-05-15

عنوان : ( اثر شدت چرای دام و پرستاری بوته ها بر تنوع زیستی گیاهی در یک مرتع استپی )

نویسندگان: سمانه شهری , محمد فرزام , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چرای دام از عوامل بر هم زننده تعادل برهم کنشهای گیاهی است. در پاسخ به این عامل مخرب، روابط بین گیاهان به سوی روابط تسهیلی سوق می یابد. در این مطالعه اثر چرای دام بر تنوع پوششض گیاهی مراتع کاخم گناباد در سه عرصه تحت چرای شدید ، متوسط و ضعیف بررسی شده است. ... چرای شدید دام باعث می شود تا اثر تسهسلی گیاهان مرتعی بر زیراشکوب کاهش یافته تنوع و پایداری مرتع کمتر شود.

کلمات کلیدی

, چرای دام, تنوع گیاهی , تسهیل, پایداری اکولوژیک , کاخک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033914,
author = {شهری, سمانه and فرزام, محمد and اجتهادی, حمید},
title = {اثر شدت چرای دام و پرستاری بوته ها بر تنوع زیستی گیاهی در یک مرتع استپی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران},
year = {2012},
location = {بروجرد, ايران},
keywords = {چرای دام، تنوع گیاهی ، تسهیل، پایداری اکولوژیک ، کاخک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر شدت چرای دام و پرستاری بوته ها بر تنوع زیستی گیاهی در یک مرتع استپی
%A شهری, سمانه
%A فرزام, محمد
%A اجتهادی, حمید
%J پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران
%D 2012

[Download]