پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2012-05-15

عنوان : ( اثر آللوپاتیک عصاره آبی گیاه اسپند (Peganum harmala L.) برجوانه زنی و خصوصیات مرفولوژیک دو گونه گراس مرتعی )

نویسندگان: زهرا نیک بخت , محمد فرزام , طاهره صادقی شاهرخت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه اسپند در مراتع شدیدا چرا شده به وفور یافت می شود. بررسی ها نشان داده است که این گیاه دارای خاصیت اللوپاتی است. از اینرو مواد شیمیایی مترشحه از اسپند ممکن است تاثیر تعیین کننده ای بر موفقیت گیاهان کاشته شده در اصلاح مرتع داشته باشد. این تحقیق با هدف بررسی اثر اللوپاتیک عصار گیاه درمنه بر جوانه زنی و رشد نهال دو گراس مرتعی انجام شده است. نتایج نشان داد کاشت گراسهای مرتعی در مناطق اسپند زار ممکن است با مشکل مواجه شود و بهتر است قبل از کاشت اندامهای هوایی گیاه اسپند حذف شود.

کلمات کلیدی

, اللوپاتی, اسپند, Secal montanum, Agropyron desertorum
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033916,
author = {نیک بخت, زهرا and فرزام, محمد and صادقی شاهرخت, طاهره},
title = {اثر آللوپاتیک عصاره آبی گیاه اسپند (Peganum harmala L.) برجوانه زنی و خصوصیات مرفولوژیک دو گونه گراس مرتعی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران},
year = {2012},
location = {بروجرد, ايران},
keywords = {اللوپاتی، اسپند، Secal montanum; Agropyron desertorum},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر آللوپاتیک عصاره آبی گیاه اسپند (Peganum harmala L.) برجوانه زنی و خصوصیات مرفولوژیک دو گونه گراس مرتعی
%A نیک بخت, زهرا
%A فرزام, محمد
%A صادقی شاهرخت, طاهره
%J پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران
%D 2012

[Download]