پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (17), شماره (52), سال (2012-10) , صفحات (20-32)

عنوان : ( بررسی اثر تعدیل نرخ ارز بر روند تجاری ایران و کره جنوبی(منحنی J شکل) )

نویسندگان: حسین محمدی , آیدا آریابد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظام‌های ارزی در سطح بین الملل طی سالیان متمادی با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده و ساختار اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده است. نظام‌های ارزی مختلف، چگونگی تعیین نرخ ارز را در اقتصاد نشان می‌دهد‌. جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری از موضوعات ومسائل با اهمیت است که در بسیاری از مطالعات کاربردی به آن پرداخته شده است. تضعیف واقعی پول داخلی(و افزایش در نرخ موثر واقعی ارز)، ابتدا وضعیت حساب جاری را بدتر می کند و سپس بعد از چند ماه، وضعیت را بهبود می بخشد، این مسیر زمانی تغییر در حساب جاری، منحنیJ شکل نامیده می شود. در این مقاله، با بهره گیری از یک الگوی تصحیح خطای برداری و توابع واکنش ضربه، پویایی های تراز تجاری ایران و کره جنوبی در قالب مدل J شکل طی دوره زمانی۲۰۰۸-۱۹٩٦ با استفاده از داده های فصلی بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمونهای صورت گرفته، حاکی از وجود منحنی J معکوس بین تراز تجاری و نرخ واقعی ارز، طی دوره مورد بررسی می باشد، بطوریکه واکنش تراز تجاری نسبت به افزایش نرخ ارز در بلندمدت منفی و معنادار بوده است. در ارتباط با تاثیر مثبت درآمد واقعی کره جنوبی بر تراز تجاری ایران نیز نتایج نشان دهنده معنادار بودن این ضریب است. همچنین واکنش تراز تجاری ایران نسبت به درآمد واقعی ایران منفی و معنادار بوده است.

کلمات کلیدی

, منحنی J شکل, تراز تجاری ایران , نرخ واقعی ارز, مدل تصحیح خطا, تابع واکنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033917,
author = {محمدی, حسین and آریابد, آیدا},
title = {بررسی اثر تعدیل نرخ ارز بر روند تجاری ایران و کره جنوبی(منحنی J شکل)},
journal = {پژوهش های اقتصادی ایران},
year = {2012},
volume = {17},
number = {52},
month = {October},
issn = {1726-0728},
pages = {20--32},
numpages = {12},
keywords = {منحنی J شکل، تراز تجاری ایران ، نرخ واقعی ارز، مدل تصحیح خطا، تابع واکنش ضربه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تعدیل نرخ ارز بر روند تجاری ایران و کره جنوبی(منحنی J شکل)
%A محمدی, حسین
%A آریابد, آیدا
%J پژوهش های اقتصادی ایران
%@ 1726-0728
%D 2012

[Download]