برنامه‌ ریزی فضایی, دوره (2), شماره (6), سال (2012-12) , صفحات (1-20)

عنوان : ( بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی توسعه گردشگری در سکونتگاه‌های روستایی ازدیدگاه گردشگران و روستاییان )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , عباس سعیدی , حسن درویشی دادنجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری می‌تواند نقش مهمی در متنوع‌سازی اقتصاد روستایی داشته باشد و با گسترش آن در نواحی روستایی می‌توان به پایداری جمعیت و اقتصاد این نواحی کمک نموده و زمینه‌ی دست‌یابی به توسعه‌ی پایدار روستایی را فراهم نمود. در این مقاله تلاش شد آثار توسعه‌ی گردشگری در روستاهای محدوده‌ی مورد مطالعه مانند اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی را بر اساس نظرسنجی از روستاییان و گردشگران مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه‌گیری (کوکران) برای ارزیابی آثار توسعه‌ی گردشگری بر سکونتگاه‌های روستایی، تعداد 186 نفر از روستاییان و 120 نفر از گردشگران مورد پرسشگری قرار گرفته‌اند. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که برخلاف نظر سنجی از روستاییان و گردشگران که بالاترین تأثیر را در رابطه با متغیر وابسته اقتصادی با میانگین رتبه‌ای 66/3 ارزیابی می‌کردند، در مطالعه‌ی رگرسیون گام به گام بیشترین تغییرات متوجه متغیر وابسته زیست محیطی با ضریب 786/0 می‌باشد. در نهایت به منظور آزمون فرض این تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است که بر اساس آن ضریب همبستگی با احتمال آزمون قابل قبول بین 41/0 تا 63/0 برآورد شده و می‌توان اظهار نمود که توسعه گردشگری تغییرات مثبتی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی وضعیت زیست محیطی و کالبدی در سطح روستاهای منطقه فراهم نموده است. با توجه یافته‌ها، راهکارهایی شامل مهیا نمودن زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه گذاری خصوصی، جلوگیری از تخریب محیط زیست، بهسازی و ارتقای سیمای روستایی و هماهنگی نمای گذرگاه‌های روستایی، تخصیص سرمایه دولتی به توسعه امکانات و تسهیلات گردشگری، برقراری امنیت اجتماعی و غیره پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, گردشگری روستایی, جامعه‌ی میزبان, جامعه‌ی میهمان, اثرات گردشگری, دشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033924,
author = {عنابستانی, علی اکبر and عباس سعیدی and درویشی دادنجانی, حسن},
title = {بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی توسعه گردشگری در سکونتگاه‌های روستایی ازدیدگاه گردشگران و روستاییان},
journal = {برنامه‌ ریزی فضایی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {6},
month = {December},
issn = {2228-7485},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {گردشگری روستایی، جامعه‌ی میزبان، جامعه‌ی میهمان، اثرات گردشگری، دشت ارژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی توسعه گردشگری در سکونتگاه‌های روستایی ازدیدگاه گردشگران و روستاییان
%A عنابستانی, علی اکبر
%A عباس سعیدی
%A درویشی دادنجانی, حسن
%J برنامه‌ ریزی فضایی
%@ 2228-7485
%D 2012

[Download]