دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (19), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (1-33)

عنوان : ( بررسی فقهی وقف پول و آثار اقتصادی آن ( با تاکید بر فقر و اشتغال ) )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , سیدمحمد سیدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با در نظر گرفتن شرایط کنونی جامعه که افزایش اختلاف طبقاتی به رشد محرومیت در اقشار جامعه منجر شده است و با توجه به تاثیر نهاد عظیم وقف در در رفع این‌گونه مشکلات، لازم است موضوعات جدیدی همچون وقف پول مجال بیشتری برای مطالعه و بررسی داشته باشند. هدف این مقاله بررسی دیدگاه‌های فقهی و نظری و تحلیل فواید و آثار وقف پول است. با نگاهی به سیر تاریخی مقوله وقف و تاریخچه پر افتخار آن در برخی جوامع و افول تدریجی آن در برخی دیگر، لزوم بررسی دلایل این امر آشکارتر می‌شود. تحقیق در این مقاله سعی می شود وقف پول بر اساس روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و همچنین مقالات معتبر داخلی و خارجی، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تحقیق که مبتنی بر تحلیل نظری است، نشان می دهد وقف پول امکان پذیر است و با موازین دینی منافات ندارد. از طرف دیگر نتایج تحقیق نشان می دهد می تواند نقش مهمی در کاهش فقر و گسترش مشاغل در جامعه داشته باشد.

کلمات کلیدی

, وقف, پول, فقر, اشتغال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033929,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and سیدحسینی, سیدمحمد},
title = {بررسی فقهی وقف پول و آثار اقتصادی آن ( با تاکید بر فقر و اشتغال )},
journal = {دانشنامه حقوق اقتصادی},
year = {2012},
volume = {19},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-4177},
pages = {1--33},
numpages = {32},
keywords = {وقف، پول، فقر، اشتغال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فقهی وقف پول و آثار اقتصادی آن ( با تاکید بر فقر و اشتغال )
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A سیدحسینی, سیدمحمد
%J دانشنامه حقوق اقتصادی
%@ 2322-4177
%D 2012

[Download]