مدیریت بازرگانی, دوره (4), شماره (11), سال (2012-12) , صفحات (55-70)

عنوان : ( تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران )

نویسندگان: بهرام رنجبریان , مجید رشید کابلی , علی صنایعی , علیرضا حدادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بیش از پیش شاهد افزایش اهمیت مشتری مداری، مطرح شدن آن به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی سازمان ها و نقش آن در موفقیت و پیشرفت کسب و کارها هستیم. هدف از این مقاله، زمینه یابی برای توسعه فرهنگ مشتری مداری در فروشگاه های زنجیره ای و بحث برروی ارتباط بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده ، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد می‌باشد. پژوهش انجام شده، از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را، مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه ، شهروند و اتکا در شهر تهران تشکیل می دهد و نمونه انتخاب شده، 491 نفر از مشتریان این فروشگاه ها بوده اند.ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه بوده و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که در فروشگاه های زنجیره ای ،کیفیت درک شده ، بر ارزش درک شده و همچنین بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد اثر می‌گذارد. به علاوه ، ارزش درک شده ، بر رضایت مشتری و همچنین بر قصد خرید مجدد اثر می‌گذارد. رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد اثر می‌گذارد. وبالاخره ،الگوی پیشنهاد شده ،به طور اثربخش، روابط بین کیفیت درک شده، ارزش درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای را تبیین می کند

کلمات کلیدی

, رضایت مشتری, ارزش و کیفیت درک شده, قصد خرید مجدد, فروشگاه زنجیره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033960,
author = {بهرام رنجبریان and مجید رشید کابلی and علی صنایعی and حدادیان, علیرضا},
title = {تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران},
journal = {مدیریت بازرگانی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {11},
month = {December},
issn = {2008-5907},
pages = {55--70},
numpages = {15},
keywords = {رضایت مشتری، ارزش و کیفیت درک شده، قصد خرید مجدد، فروشگاه زنجیره ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران
%A بهرام رنجبریان
%A مجید رشید کابلی
%A علی صنایعی
%A حدادیان, علیرضا
%J مدیریت بازرگانی
%@ 2008-5907
%D 2012

[Download]