هجدهمین سمینار شیمی آلی ایران-دانشگاه سیستان و بلوچستان , 2012-03-07

Title : ( Biomass alkali-rich ash as catalyst for one-pot synthesis pyridine derivatives under solvent-free condition )

Authors: F. Mesbah , Abbas Ali Esmaeili , M. Tasmimi , S. Amini ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Biomass alkali-rich ash as catalyst for one-pot synthesis pyridine derivatives under solvent-free condition

Keywords

, Biomass, pyridine,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033961,
author = {F. Mesbah and Esmaeili, Abbas Ali and M. Tasmimi and S. Amini},
title = {Biomass alkali-rich ash as catalyst for one-pot synthesis pyridine derivatives under solvent-free condition},
booktitle = {هجدهمین سمینار شیمی آلی ایران-دانشگاه سیستان و بلوچستان},
year = {2012},
location = {زاهدان, IRAN},
keywords = {Biomass; pyridine; solvent-free},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Biomass alkali-rich ash as catalyst for one-pot synthesis pyridine derivatives under solvent-free condition
%A F. Mesbah
%A Esmaeili, Abbas Ali
%A M. Tasmimi
%A S. Amini
%J هجدهمین سمینار شیمی آلی ایران-دانشگاه سیستان و بلوچستان
%D 2012

[Download]