روان شناسی کاربردی, دوره (4), شماره (24), سال (2013-1) , صفحات (7-24)

عنوان : ( اثربخشی قصه درمانی گروهی بر کاهش ناامیدی و تنهای کودکان دختر مراکز شبه خانواده )

نویسندگان: حسین حسن آبادی , سارا صنعت نگار , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تأثیر قصه درمانی گروهی بر کاهش ناامیدی و احساس تنهایی دختران مراکز شبه خانواده بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی و جامعه آماری کلیه دختران بی سرپرست و بد سرپرست مقطع ابتدایی به تعداد 125 نفر در 14مرکز شبه خانواده مشهد بود. از میان آن ها از سه مرکز واجد شرایط 26 نفر به روش دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش، گواه و شبه گواه جایگزین شدند و به مقیاس ناامیدی کودکان کازدین 1983 و مقیاس تنهایی کودکان آشر، هایمل و رنشاو (1984) در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و 1ماه بعد در مرحله پیگیری پاسخ دادند. قصه درمانی گروهی در 10 جلسه، هر هفته دو جلسه، هرجلسه 5/1 ساعت به گروه آزمایش ارائه و داده‌ها با تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر پردازش شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از تفاوت معنادار میانگین ناامیدی گروه آزمایش با شبه گواه و گواه در مرحله پیش-آزمون تا مرحله پس آزمون بود، اما این تفاوت از مرحله پس آزمون تا پیگیری معنادار نبود. تفاوت میانگین تنهایی گروه آزمایش با میانگین تنهایی شبه گواه و گواه از مرحله پیش آزمون تا مرحله پس آزمون معنادار نبود و این عدم معناداری در پیگیری نیز مشاهده شد. نتیجه گیری: قصه درمانی گروهی را می‌توان به عنوان روش مؤثری برای کاهش ناامیدی کودکان مراکز شبه خانواده در نظر گرفت.

کلمات کلیدی

, تنهایی, قصه درمانی گروهی, مراکز شبه خانواده, ناامیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033963,
author = {حسن آبادی, حسین and صنعت نگار, سارا and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {اثربخشی قصه درمانی گروهی بر کاهش ناامیدی و تنهای کودکان دختر مراکز شبه خانواده},
journal = {روان شناسی کاربردی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {24},
month = {January},
issn = {2008-4331},
pages = {7--24},
numpages = {17},
keywords = {تنهایی، قصه درمانی گروهی، مراکز شبه خانواده، ناامیدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی قصه درمانی گروهی بر کاهش ناامیدی و تنهای کودکان دختر مراکز شبه خانواده
%A حسن آبادی, حسین
%A صنعت نگار, سارا
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J روان شناسی کاربردی
%@ 2008-4331
%D 2013

[Download]