هجدهمین سمینار شیمی آلی ایران-دانشگاه سیستان و بلوچستان , 2012-03-07

Title : ( Synthesis of Novel Substituted 4H-furo[3,4-c]chromen-4-one derivatives )

Authors: A. Moradi , Abbas Ali Esmaeili , A. Davoodi , F. Zarifi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Synthesis of Novel Substituted 4H-furo[3,4-c]chromen-4-one derivatives

Keywords

, Substituted 4H-furo[3, 4-c]chromen-4-one derivatives, isocyanide
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033967,
author = {A. Moradi and Esmaeili, Abbas Ali and A. Davoodi and F. Zarifi},
title = {Synthesis of Novel Substituted 4H-furo[3,4-c]chromen-4-one derivatives},
booktitle = {هجدهمین سمینار شیمی آلی ایران-دانشگاه سیستان و بلوچستان},
year = {2012},
location = {IRAN},
keywords = {Substituted 4H-furo[3;4-c]chromen-4-one derivatives; isocyanide},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Synthesis of Novel Substituted 4H-furo[3,4-c]chromen-4-one derivatives
%A A. Moradi
%A Esmaeili, Abbas Ali
%A A. Davoodi
%A F. Zarifi
%J هجدهمین سمینار شیمی آلی ایران-دانشگاه سیستان و بلوچستان
%D 2012

[Download]