پانزدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سال جهانی شیمی , 2011-09-04

Title : ( Biomass alkai-rich ash catalyzed one-pot synthesis of 2-amino-4H-pyrans and tetrahydro-4H-benzopyrans under solvent-free condition )

Authors: M. Tasmimi , Abbas Ali Esmaeili , S. Amini ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Biomass alkai-rich ash catalyzed one-pot synthesis of 2-amino-4H-pyrans and tetrahydro-4H-benzopyrans under solvent-free condition

Keywords

, Biomass alkai-rich ash, 2-amino-4H-pyrans, tetrahydro-4H-benzopyrans, solvent-free
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033971,
author = {M. Tasmimi and Esmaeili, Abbas Ali and S. Amini},
title = {Biomass alkai-rich ash catalyzed one-pot synthesis of 2-amino-4H-pyrans and tetrahydro-4H-benzopyrans under solvent-free condition},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سال جهانی شیمی},
year = {2011},
location = {همدان, IRAN},
keywords = {Biomass alkai-rich ash; 2-amino-4H-pyrans; tetrahydro-4H-benzopyrans; solvent-free},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Biomass alkai-rich ash catalyzed one-pot synthesis of 2-amino-4H-pyrans and tetrahydro-4H-benzopyrans under solvent-free condition
%A M. Tasmimi
%A Esmaeili, Abbas Ali
%A S. Amini
%J پانزدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سال جهانی شیمی
%D 2011

[Download]