پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (4), شماره (7), سال (2012-7) , صفحات (38-60)

عنوان : ( تبیین نقش حمایت های دولتی موثر بر رشد و بقای کارآفرینان در واحدهای تولیدی کوچک در ایران )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , شمس الدین ناظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرخ شکست واحدهای کوچک تولیدی همواره به عنوان یک معضل بزرگ نظرسیاستگذاران، تصمیم گیرندگان و مدیران بخش های اقتصادهر کشور را به خود جلب کرده است. بسیاری از محققین حوزه کارآفرینی تاکنون مطالعات متعددی در خصوص کارآفرینی انجام داده اند و عوامل بسیاری رااز جمله کارکردهای سازمانی آنان و حتی ویژگیهای شخصیتی را در موفقیت آنان دخیل دانسته اند.تحقیق حاضر با رویکرد متفاوت به بررسی اثرعوامل محیطی (حمایتهای دولتی) برموفقیت کارآفرینان به عنوان افراد تحول گرا در اقتصاد و صنعت انجام شده است. به منظور رسیدن به این هدف ازطرح تحقیق کمی و پرسشنامه محقق ساخته استفاده به عمل آمده است. پاسخگویان به سوالات تحقیق رامدیران صنایع کوچک کشورازاستانهای مختلف تشکیل داده اند که ازلیست دراختیارگذاشته شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران انتخاب گردیدند. براساس طرح نمونه گیری تصادفی 600 کارآفرین انتخاب و پرسشنامه تحقیق دراختیارآن ها قرارگرفت. از مجموع پرسشنامه های عودت داده شده، تعداد 240 جلد قابل استفاده تشخیص داده شد وبرای تحلیل نهایی بکار گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که رابطه مثبت، معنی دار و خطی بین حمایتهای دولت و موفقیت کارآفرینان از هر دو بعد رشد و پایداری موسسه وجود دارد.

کلمات کلیدی

, کارآفرینی, عوامل محیطی, حمایتهای دولتی, رشد, بقا, واحدهای تولیدی کوچک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033977,
author = {مهارتی, یعقوب and ناظمی, شمس الدین},
title = {تبیین نقش حمایت های دولتی موثر بر رشد و بقای کارآفرینان در واحدهای تولیدی کوچک در ایران},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2012},
volume = {4},
number = {7},
month = {July},
issn = {2383-4064},
pages = {38--60},
numpages = {22},
keywords = {کارآفرینی، عوامل محیطی، حمایتهای دولتی، رشد، بقا، واحدهای تولیدی کوچک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین نقش حمایت های دولتی موثر بر رشد و بقای کارآفرینان در واحدهای تولیدی کوچک در ایران
%A مهارتی, یعقوب
%A ناظمی, شمس الدین
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2012

[Download]